510 Woningen Gommerwijk West Enkhuizen

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

ENKHUIZEN – De plannen waren al een tijdje bekend maar nu zijn de exacte hoeveelheid woningen voor de Gommerwijk West ook bekend geworden. 510 Stuks moeten in de nieuwe woonwijk gaan worden gebouwd.

Ontwerp uitwerkingsplan

Het plangebied is gelegen ten westen van Enkhuizen en ligt tussen het Streekbos en de huidige bebouwingsgrens. Het doel van uitwerkingsplan Gommerwijk West-West is om in totaal 510 woningen te realiseren in een parkomgeving waar ‘landschappelijk wonen’ met relatief veel groen en water het centrale thema is.

Ontwerp exploitatieplan

Het ontwerp-exploitatieplan Gommerwijk West-West geeft de gemeente een wettelijke basis voor het verhalen van kosten en het stellen van eisen en regels. Het plangebied van het exploitatieplan is gelijk met die van het uitwerkingsplan. Het kostenverhaal gaat over de financiële bijdrage die particulieren en bedrijven aan de gemeente betalen voor met name de publieke investeringen in het openbaar gebied (wegen, riolering, groenvoorzieningen, etc.) en de gemeentelijke plankosten.

Ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder

Alle wegen, met uitzondering van de 30 km/uur wegen, zijn, op basis van de Wet geluidhinder, voorzien van een geluidzone. Nieuwe geluidgevoelige bestemmingen, zoals woningen welke binnen een dergelijke zone langs een weg zijn gelegen, dienen op een zodanige afstand hiervan te zijn gelegen dat de geluidbelasting niet te hoog wordt.

Uit het akoestisch onderzoek, als onderdeel van het uitwerkingsplan, blijkt dat als gevolg van het wegverkeer op de Haling en De Gouw, voor 12 geprojecteerde woningen een te hoge geluidbelasting optreedt. Het college van burgemeester en wethouders is van plan om voor genoemde 12 woongebouwen een hogere waarde vast te stellen, die nog wel binnen de wettelijke grenzen valt. Hiervoor is een ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder opgesteld.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category