Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wmo

MEDEMBLIK – Burgemeester en wethouders van de Gemeente Medemblik; hebben het voorstel van Maatschappelijk Beleid van 17 juni 2021 gelezen, en; Gelet op het bepaalde in artikel 6.1, eerste lid, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) en artikel 2, aanhef en onder d, Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017, besluiten:

  1. Aan te wijzen als toezichthouder Wmo, belast met het toezicht op grond van de Wmo voor de gemeente Medemblik, zoals bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, Wmo:  een medewerker, in dienst van de gemeente Hoorn.
  2. De onder I genoemde aanwijzing geldt voor de duur dat (in de dienstverleningsovereenkomst ter zake) de bovengenoemde ambtenaar is overeengekomen dat zij de betreffende functie uitoefent bij de Gemeente Medemblik of tot het moment van intrekken van de aanwijzing door het college;
  3. De onder I genoemde aanwijzing treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2021.

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Medemblik,

Deel dit artikel