Bekendmaking Werksaam: Fietsregeling WerkSaam Westfriesland

WEST-FRIESLAND – De fietsregeling is bedoeld om werknemers te stimuleren de fiets te gaan gebruiken voor woon-werkverkeer. Om gezondheidsredenen en vanwege parkeerproblemen. Om dit te bereiken biedt WerkSaam werknemers de mogelijkheid om een fiets aan te schaffen via een fiscaal aantrekkelijke regeling.

______________________________________________________

Het dagelijks bestuur van WerkSaam Westfriesland; gezien de instemming van de ondernemingsraad van 7 september 2021; gelet op: artikel 23 van de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland; de inwerkingtreding van de cao Aan de slag per 1 juli 2021;

b e s l u i t : de Fietsregeling WerkSaam Westfriesland te wijzigen. De tekst na wijziging is als volgt:

Artikel 1. Reikwijdte

De regeling is van toepassing op de staf- en leidinggevende medewerker van WerkSaam Westfriesland en WerkSaam Verloning, die de cao SGO (Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties) volgt, de SW-medewerker en de medewerker die de cao Aan de slag volgt.

Artikel 2. Begripsbepalingen

In deze regeling betekent:

 1. Brutoloon: Het loon dat de werknemer maandelijks ontvangt
 2. Fiscaal voordeel: Over maximaal € 1.700,- hoeft geen loonbelasting en premies afgedragen te worden.
 3. Fietsaccessoires: Met de fiets aangeschafte accessoires voor zover deze direct bruikbaar zijn in het woon-werkverkeer (zoals een slot, een fietstas, een regenpak).
 4. Fietsverzekering: Verzekering die is afgesloten voor de aangeschafte fiets en waarvan de kosten ook gefiscaliseerd kunnen worden.
 5. Fietsenwinkel: Een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven rijwielhandelaar of webshop.
 6. IKB: Individueel Keuze Budget, als bedoeld in de cao SGO.
 7. Reservering: Het vastleggen/reserveren van een deel van het budget vanuit de werkkostenregeling voor de aanvrager.
 8. Wachtlijst: Een lijst waarop werknemers worden geregistreerd die in het lopende jaar niet in aanmerking komen voor de fietsregeling. Dit omdat het beschikbare budget vanuit de werkkostenregeling is overschreden.
 9. Werkkostenregeling: Regeling die het werkgevers mogelijk maakt om een onbelaste vergoeding aan werknemers te geven. Deelname aan de fietsregeling is mede afhankelijk van de bepaalde vrije ruimte van de Werkkostenregeling.

Artikel 3. Voorwaarden

 1. Om gebruik te maken van de fietsregeling moet er budget beschikbaar zijn op grond van de werkkostenregeling (WKR).
 2. Als het jaarlijkse beschikbare budget is overschreden en de werknemer voldoet aan de voorwaarden overeenkomst lid 2, dan wordt de aanvrager op een wachtlijst geplaatst.
 3. In het volgend jaar wordt de wachtlijst in volgorde van binnenkomst behandeld. De werknemer heeft in dat volgend jaar 3 maanden de tijd om over te gaan tot aankoop van een fiets.
 4. Als de werknemer binnen deze 3 maanden geen fiets koopt, vervalt de reservering in het kader van de WKR.

Om deel te nemen aan de fietsregeling gelden de volgende voorwaarden:

 • Het betreft de aanschaf van een nieuwe fiets bij een fietsenwinkel.
 • Een werknemer kan vanaf 1 januari 2016 eens per vijf jaar een fiets kopen via deze regeling. Na aanschaf van de fiets via deze regeling kan pas na het lopende kalenderjaar en vier jaar daarna weer een fiets via deze regeling worden aangeschaft.
 • Werknemers met een dienstverband voor bepaalde tijd kunnen deelnemen, mits binnen de termijn van het dienstverband de fiets kan worden afbetaald.
 • De werknemer is op de hoogte dat deelname aan de fietsregeling consequenties kan hebben voor de sociale uitkeringsgrondslagen en inkomensafhankelijke toeslagen. Deelname aan de fietsregeling heeft geen gevolgen voor de pensioengrondslag. De grondslag wordt bepaald in de maand januari. Daarom maakt de maand januari geen deel uit van de periode waarin het salaris is verlaagd.
 • Wanneer er een verrekening plaats vindt met het salaris van de werknemer, moet wat overblijft van het salaris altijd minimaal het wettelijk minimumloon zijn.
 • De werknemer kan de fiets, zoals in de bijlage beschreven, laten voorfinancieren door WerkSaam. Wanneer WerkSaam de fiets voorfinanciert is het maximum bedrag € 1.700,-
 • Bij de werknemer die valt onder de cao SGO vindt de uitruil plaats via het IKB budget.
 • Indien bij een controle blijkt dat de werknemer incorrecte gegevens heeft verstrekt bij de toepassing van de fietsregeling wordt een eventuele naheffingsaanslag loonheffing (incl. rente) op de werknemer verhaald.
 • Het gebruik maken van deze regeling heeft, mits voldaan is aan de hiervoor genoemde voorwaarden, geen gevolgen voor de hoogte van de reiskostenvergoeding.

Artikel 4. Uitsluiting van deelname

Van deelname zijn uitgesloten de werknemers die:

 • Een medische vervoersindicatie hebben.
 • Een loonbeslag hebben of in de schuldsanering zitten.
 • De organisatie gaan verlaten (bijvoorbeeld voor wie een ontslagprocedure is ingezet of van wie het dienstverband is opgezegd). Tenzij het mogelijk is de fiets te betalen met nog uitstaand verloftegoed of uit het IKB.

Artikel 5. Aanschaf van de fiets

 1. De werknemer die voldoet aan de voorwaarden van de fietsregeling, kan een aanvraag indienen bij de HR-administratie.
 2. De HR-administratie toetst de aanvraag en licht de werknemer hierover in.
 3. Bij een positieve beoordeling van de HR-administratie en na akkoord van de werknemer over de voorgestelde wijze van verrekenen als bedoeld in artikel 7, maakt de HR-administratie een reservering aan.
 4. Als de werknemer binnen 3 maanden na het aanmaken van de reservering geen fiets koopt, vervalt de reservering in het kader van de WKR.

Artikel 6. De fietsverzekering

De fietsverzekering dient door de werknemer zelf afgesloten te worden en betaald. De rekening kan worden ingediend bij de HR-administratie voor fiscalisering. Dat kan niet als het maximumbedrag van € 1.700,- voor fiscalisering wordt overschreden.

Artikel 7. Betaling van de fiets door WerkSaam

Indien de werknemer kiest voor een mogelijkheid waarbij WerkSaam de fiets betaalt, gelden de volgende mogelijkheden voor verrekening:

Voor de SW medewerker:

 1. via verlaging van het bruto maandloon in maximaal 33 maandelijkse termijnen voor zover de hoogte van het brutoloon dit toelaat.
 2. eenmalige verzilvering van de bovenwettelijke verlofuren.
 3. eenmalige verlaging van de vakantietoeslag / eindejaarsuitkering.
 4. een combinatie van voorgaande mogelijkheden tot maximaal € 1.700, – voor de fiets, accessoires en verzekering.
 5. het totaalbedrag voor de fiets en accessoires is maximaal € 1.700,-. Als het bedrag hoger is, dient de werknemer het verschil zelf bij de leverancier te betalen.

Voor de cao Aan de slag medewerker:

 1. eenmalige verzilvering van bovenwettelijke verlofuren.
 2. eenmalige verlaging van vakantietoeslag.
 3. een combinatie van voorgaande mogelijkheden.
 4. het totaalbedrag voor de fiets en accessoires is maximaal € 1.700,-. Als het bedrag hoger is, dient de werknemer het verschil zelf bij de leverancier te betalen.

Voor de cao SGO werknemer:

 1. Het gebruik van het IKB budget ineens of in maximaal 33 maandelijkse termijnen.
 2. Het totaalbedrag voor de fiets en accessoires is maximaal € 1.700,-. Als het bedrag hoger is, dient de werknemer het verschil zelf bij de leverancier te betalen.

Artikel 8. Betaling van de fiets door de werknemer

Indien de werknemer zelf de fiets betaalt, gelden de volgende mogelijkheden voor verrekening:

 1. Voor de SW medewerker: Verrekening met het salaris via de loonheffing zodat deze meer nettoloon overhoudt in maximaal 33 maandelijkse termijnen.
 2. Voor de cao Aan de slag medewerker: Verrekening met het salaris via de loonheffing zodat deze meer nettoloon overhoudt in maximaal 33 maandelijkse termijnen.
 3. Voor de cao SGO werknemer: Verrekening via het IKB budget ineens of in maximaal 33 maandelijkse termijnen.

Artikel 9. Hardheidsclausule

De directeur beslist in gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

 1. Deze gewijzigde regeling treedt in werking op de dag na de bekendmaking en werkt terug tot 1 juli 2021.
 2. Deze gewijzigde regeling wordt aangehaald als ‘Fietsregeling WerkSaam Westfriesland’.

Vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 9 september 2021.

De voorzitter, K. Al Mobayed

De directeur, M.J. Dölle

Deel dit artikel