RTV West-Friesland

WF7

Bouwplan De Vrijheid Hoorn krijgt 30% sociaal – 30% middelduur – 40% duur aan woningen

HOORN – Afgelopen 2 maart 2022 heeft de gemeente Hoorn het nieuwbouwplan voor De Vrijheid in Hoorn vastgesteld. In het plan is ruimte voor 30% sociaal – 30% middelduur – 40% duur, hoogbouw van maximaal 8 bouwlagen en 133 appartementen.

In het plan is volgens het college aandacht geschonken aan de eisen van de omwonenden, de initiatiefnemer en de gemeente. Samen met bureau De Wijde Blik hebben de partijen die in het plan participeren op een aantal punten overeenstemming bereikt over de invulling van het bouwplan. Wel zijn op een paar belangrijke punten nog meningsverschillen.

Zo willen de omwonenden minder woningen en meer openbaar toegankelijke ruimte in het bouwplan. Om hier aan tegemoet te komen is besloten om de verdeling in wooncategorieën en de maximale bouwhoogte aan te passen.

Uit het participatietraject kwam verder naar voren dat de buurt pleit voor een kleiner aandeel sociaal in het bouwplan en een groter aandeel duur, dit om te komen tot minder woningen in het plan en een haalbare businesscase voor de ontwikkelaar van het plan. De initiatiefnemer heeft hierop gezegd bereid te zijn het aantal woningen te verminderen onder voorwaarde dat de gemeente Hoorn voor Hoorn De Vrijheid de verdeling 30-30-40 gaat hanteren.

Tijdens het participatieproces heeft de initiatiefnemer 13 opties gepresenteerd om tegemoet te komen aan de wensen van de omwonenden. Binnen de 13 opties is een ondergrondse parkeergarage voor de toekomstige bewoners van Hoorn De Vrijheid de belangrijkste en  meest ingrijpende financiële wijziging. Daarnaast zal de ondergrondse parkeergarage bijdragen aan meer openbaar toegankelijke ruimte omdat het binnengebied gelijkvloers wordt betrokken bij de omliggende openbare ruimte.

Van goedkoop tot duur, voor elk wat wils

De categorie sociaal (tot 200.000 euro) bestaat uit koopappartementen. Onderzocht is of een deel van de woningen door een woningcorporatie konden worden overgenomen. De uitkomst is negatief. Binnen het bouwplan is geen solitair gebouw aan te wijzen voor de categorie sociale huur. De middeldure categorie omvat een aandeel koop- en een aandeel middeldure huurappartementen. Het dure segment bestaat uit koopappartementen.

De categorieën sociale koop (o.a. prijsgrens) en middenhuur zijn vastgelegd in de doelgroepenverordening. De Verordening doelgroepen sociale woningbouw zal naar verwachting in 2022 worden aangepast met het oog op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De ruimtelijke procedure en de anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar zullen voldoen aan de Verordening doelgroepen sociale woningbouw en middenhuur.

Privacy bewoners Holenkwartier gewaarborgd

Uit het participatietraject blijkt dat partijen naar elkaar toe zijn bewogen. De buurt heeft zich bereid getoond de vier lagen bebouwing aan de zijde van het Holenkwartier te accepteren, indien een groene zone wordt gemaakt met volwassen bomen. Op deze manier wordt de privacy van de bewoners in het Holenkwartier gewaarborgd. De initiatiefnemer heeft met de 13 opties zijn bouwplan aangepast aan wensen van de omwonenden. De gemeente heeft de verdeling in wooncategorieën en de maximale bouwhoogten als knoppen om aan te draaien. De hoogte van het bouwplan is naar beneden bijgesteld van tien naar acht bouwlagen. Door de categorie sociaal op de minimaal vereiste 30% te zetten, heeft de initiatiefnemer meer speelruimte in het bouwplan en kan het aantal woningen worden verlaagd. Dit is een antwoord op het bezwaar van de buurt “te massaal en te veel”

Reageer

Heeft u dit ook al gelezen