CDA: “Faunabeheerplan schiet zijn doel voorbij”

REGIO – Als het aan het CDA ligt, komt de provincie met een beter ganzenbeheerplan waarin effectievere maatregelen zijn opgenomen om de ganzenschade aan te pakken bij de kern. Willemien Koning-Hoeve, woordvoerder natuur en landschap namens CDA: “Met dit beheerplan, schiet de provincie haar doel voorbij. Wij begrijpen niet dat Gedeputeerde Staten blijft kiezen voor een beleid waarvan op voorhand wordt gezegd dat het niet voldoende effectief zal zijn om de ganzenpopulatie substantieel te reduceren. Van het plan wat er nu ligt, zeggen velen, waaronder LTO en de FBE, dat het niet tot het gewenste resultaat gaat leiden, namelijk daling van het aantal ganzen tot het niveau van 2005. De FBE had eerder een ander voorstel voor een effectiever ganzenbeheerplan ingediend maar dat werd  helaas niet geaccepteerd door de gedeputeerde. Wij vragen om heroverweging”.

Willemien Koning: ‘’Ik wil weten wat de barrière is waardoor de gedeputeerde de stap naar een effectief ganzenbeheerplan niet kan maken? CDA doet een poging om het bestuur van de provincie Noord-Holland alsnog te laten inzien dat daling van het aantal ganzen hoogst noodzakelijk is en effectiever gerealiseerd kan worden door onder andere verkorten van de winterrust en het toestaan van bijvoorbeeld lokmiddelen. ‘’Het lijkt misschien niet sympathiek om te vragen om ganzen te beheren, maar als we dat nu niet effectief doen moeten er uiteindelijk veel meer ganzen gedood worden,’’ aldus Koning. Daarnaast verzoekt het CDA de gedeputeerde om ganzenbeheerplannen die door telers zelf aangedragen worden serieus te overwegen. Telers in West Friesland hebben bijvoorbeeld het plan “Fauna in Evenwicht” aangedragen met eigen ideeën over beheer van ganzenpopulatie. Ze zijn ten einde raad door de toenemende schade die door de ganzen wordt aangericht.” aldus Koning

Vorig jaar is door 28 gemeentelijke CDA afdelingen en 27 gemeentelijk VVD afdelingen uit Noord-Holland een verzoek neergelegd bij de provincie om actiever in te zetten op het beheer van ganzen om de enorme schade te reduceren. Daarnaast deden zij het verzoek om het eigen risico bij ganzenschade niet te verhogen totdat de ganzenpopulatie substantieel is afgenomen. Willemien Koning: ,,Wij krijgen de indruk dat de gedeputeerde totaal niet luistert en niets gedaan heeft met dat verzoek. Wij willen weten welke reactie zij heeft gestuurd naar die gemeentelijke afdelingen.’’

Biodiversiteit

De vele ganzen brengen niet alleen schade toe aan de gewassen maar hebben ook een zeer negatief effect op biodiversiteit en weidevogel aantallen. Hier zou veel meer rekening mee moeten worden gehouden. Ook in beheerplannen van natuurgebieden, zodat daar ook effectief beheer van ganzen mogelijk wordt. Als voorbeeld noemt Willemien Koning het Beheerplan Zeevang: “Ganzen in de Zeevang richten zoveel schade aan dat er nauwelijks voedsel overblijft voor andere dieren. Op het kale land leven ook nauwelijks meer insecten. Het is noodzaak dat eerst onderzocht wordt of de overbevolking van ganzen de instandhoudingsdoelen van de andere diersoorten die hier hun broedplaats hebben niet in gevaar brengt, voordat een dergelijk beheerplan wordt vastgesteld”. Dat is ook het verzoek van de natuurverenigingen. In het kader van effectiviteit zou het volgens Koning-Hoeve goed zijn als het Beheerplan Zeevang wordt aangepast en ook over drie jaar geëvalueerd zal worden, net als het faunabeheerplan gans.

Koning-Hoeve heeft vragen  ingediend over het  faunabeheerplan gans en het beheerplan Zeevang bij Gedeputeerde Esther Rommel. De gedeputeerde heeft in haar beantwoording van de vragen aangegeven veel te verwachten van de nieuwe maatregel “gecoördineerd populatie-beheer” in het kader van effectiviteit. Het CDA zal erop blijven toezien dat er gezocht wordt naar een zo effectief mogelijk ganzenbeheerbeleid.

Deel dit artikel