Diverse wijk overleggen Hoorn door corona opgeheven, Fractie Tonnaer stelt vragen

HOORN – Rogier Tonnaer van de Fractie Tonnaer is het opgevallen dat de diverse wijk-overleggen vanwege corona en door gebrek aan belangstelling zijn opgeheven. Ondanks dat heeft de Fractie Tonnaer wel diverse gesprekken gevoerd met bewoners uit de diverse kernen in de gemeente Hoorn.

Eén van de punten die vaak werd aangesneden ging over het verkeer en dan vooral de zorgen over de verkeersveiligheid in de kernen door het verkeer. Rogier Tonnaer: “Deze zorg wordt mede ingegeven door de voorgenomen maatregelen van de gemeente Drechterland voor het reduceren van met name het  vrachtverkeer op de Noorderdracht en Zuiderdracht en de mogelijke toename daardoor van het verkeer in wijk en dorpen.

Rogier Tonnaer wil nu van het college het volgende weten:

 1. De recent aangelegde verkeersplateaus op de Strip hebben tot doel de snelheid van het autoverkeer te reduceren. De bewoners hebben de stellige indruk dat ondanks de aangelegde verkeersplateaus de automobilisten de snelheid niet verminderen.
  • Is uw college van plan de snelheid van het autoverkeer te monitoren dan wel te controleren en met  welke frequentie ?
  • Wat heeft de aanleg van de 2 verkeersplateaus op de Strip gekost?
  • Op welke manier gaat het college de naleving van de 30kmzone op de Strip controleren ?
  • Volgens de meest recente nieuwsbrief Bangert & Oosterpolder blijkt uit onderzoek dat verkeersplateaus een snelheid remmende werking hebben. Kunt u de resultaten van dat onderzoek ons toesturen?
  • Zijn er recente verkeerstellingen beschikbaar met betrekking tot de Strip, Dorpsstraat, Bangert, Koewijzend en Westerblokker, bijvoorbeeld over het jaar 2019 en 2020 ?
 2. In het bestemmingsplan Bangert & Oosterpolder 2006 staan de verkeersintensiteiten vermeld op de Strip, Dorpsstraat, Bangert, Koewijzend en Westerblokker
  • Zijn deze verkeersintensiteiten nog steeds valide ? Zo niet, kunt u een overzicht sturen van de actuele verkeersintensiteiten op genoemde wegen ?
  • In het geval deze substantieel afwijken van de in het bestemmingplan Bangert & Oosterpolder  gepresenteerde cijfers, welke maatregelen kunnen of worden er door het college genomen om het aantal vervoersbewegingen met name op de linten te reduceren ?
  • Bestaat voor de bewoners de juridische mogelijkheid om aan de hand van het bestemmingsplan Bangert & Oosterpolder 2006 de verkeerreductie af te dwingen ?
 3. Uit onderzoek van een aantal jaren geleden blijkt dat 52% van de automobilisten op de Dorpsstraat te hard rijdt, terwijl dit voor Bangert, Koewijzend en Westerblokker niet anders zal zijn
  • Is het college bereid op termijn te onderzoeken of het genoemde percentage van 52% nog steeds actueel is ?
  • Kan het college aangeven met welke frequentie de verkeerssnelheid op de linten en de Strip wordt gecontroleerd en wat de (mogelijke) resultaten zijn ?
 4. Tot slot
  • Is bij het college zicht op het sluipverkeer dat via de linten richting Nieuwe Steen en binnenstad rijdt ? Zo niet, ligt het dan niet voor de hand om hier onderzoek naar te doen ?
  • Is het college nog steeds van mening dat het autoverkeer op de linten gelet op het specifieke karakter daarvan moet worden beperkt, gelet op de toelichting in het bestemmingsplan Bangert& Oosterpolder 2006 ?
  • Indien dit in het voornemen ligt van het college, welke maatregelen wil het college op korte termijn nemen ?
  • Heeft het college recent overleg gevoerd met het college van de gemeente Drechterland over de voorgenomen verkeersmaatregelen op de Noorderdracht en Zuiderdracht ? Heeft het college zicht op de consequenties daarvan voor het verkeer op de hiervoor genoemde wegen en zo ja, welke zijn deze ? Heeft het overleg met het college van Drechterland geleid tot invloed op en aanpassing van de voorgenomen verkeersmaatregelen van Drechterland ?
  • Begrijpt het college dat de verkeersmaatregelen en verkeersproblemen op diverse wegen in onderling verband staan en dat het daarom nodig is in deze samenhang verkeersbesluiten te nemen ?

Deel dit artikel