Dossier Polonium-210: ‘Bevat restafval van Tata zware metalen?’

MIDDENMEER – Twee politieke partijen in de gemeenteraad van Hollands Kroon, LADA en GroenLinks, zijn nog niet tevreden met de antwoorden op eerdere schriftelijke vragen over het storten van radioactief en giftig Polonium-210 bij Afvalzorg op de stortplaats in de Wieringermeer bij het Opperdoes. Daarom hebben Lilian Peters (GroenLinks)  en Henk van Gameren (LADA) vervolgvragen gesteld aan het college van Hollands Kroon, deze vraag leest u hieronder.


Geacht college,

Onlangs ontvingen wij de antwoorden op eerdere vragen over dit bovenstaande onderwerp (PV-2135), waarvoor dank. Niettemin hebben wij een aantal vervolgvragen. De SP-fractie in Provinciale Staten heeft ook vragen (nummer1579) gesteld over dit onderwerp  welke op 28 september door GS zijn beantwoord. Hierin lezen wij bij beantwoording van vraag 6: “Bij grote wijzigingen of uitbreidingen van vergunningen door de ANVS worden betrokken gemeenten, provincie en veiligheidsregio betrokken. Zij worden in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen. Het voorgenomen besluit wordt  aangekondigd in bijvoorbeeld huis-aan-bladen of andere regionale media, zodat iedereen zijn mening kan geven. Dat is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Specifieke vrijgavebesluiten zoals die voor Tata Steel, hebben niet zo’n uitgebreide procedure ondergaan, omdat dat niet verplicht is volgens de regelgeving. De besluiten worden wel medegedeeld in de Staatscourant en zijn te vinden via de website Officiële Bekendmakingen ”

Naar aanleiding van de antwoorden op vraag 1 in onze eerder gestelde vragen en onder verwijzing naar de beantwoording van de vragen in de Provinciale Staten hebben wij de volgende vragen:

  • Vindt u dat u juridisch-bestuurlijk het bevoegd gezag moet zijn om op de hoogte te zijn over welke gevaarlijke stoffen op het terrein van Afvalzorg in de gemeente Hollands Kroon worden gestort? Zijn hiervoor volgens u ook andere overwegingen? Zo ja, welke?
  • Deelt u onze mening dat u conform de regelgeving in de Algemene wet bestuursrecht, door de ANVS betrokken had moeten worden bij het voornemen om tot stort van restafval van TATA in Middenmeer over te gaan? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u met ons van mening dat de inwoners van de gemeenten Hollands Kroon en Medemblik recht hebben op volledige openheid van zaken over de stoffen die gestort worden en hun wisselwerking, alsmede de werkzaamheden die plaatsvinden op de stortplaats van Afvalzorg? Zo nee, waarom niet?
  • Zo ja, bent u bereid hiertoe de nodige stappen te zetten?

Op 4 juli 2018  heeft de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) de verleende vergunning voor specifieke vrijgave (nummer 2018/0047-08) gewijzigd. Daarin wordt vermeld dat genoemde materialen tot en met 31 januari 2020 specifiek  zijn vrijgegeven voor stort op Deponie Afvalzorg locatie Nauerna. Door stort mogelijk te maken in Middenmeer en Lelystad is er dus sprake van een wijziging van de vergunning. De gewijzigde vergunning wordt op 18 oktober 2019 aan TATA Steel verleend.

5) In verwijzing naar naar de beantwoording van de vragen in Provinciale Staten: Bent u met ons van mening dat u conform de regelgeving in de Algemene wet bestuursrecht betrokken had moeten worden door de ANVS bij het voornemen om tot stort van restafval van TATA in Middenmeer over te gaan? Zo nee, waarom niet?

De ANVS sluit de aan TATA verstrekte vrijstelling voor de stort in Middenmeer en Lelystad af met de conclusie: “Gelet op de overwegingen kan ik in dit geval gewijzigde specifieke vrijgavewaarden vaststellen. Dit betekent dat Tata Steel zich zonder vergunning of registratie mag ontdoen van de in deze beschikking genoemde materialen.”

Echter, in de beantwoording van onze eerdere vragen staat over polonium-210 dat de concentraties in de afvalstoffen weliswaar zeer laag zijn doch hoger dan de wettelijke grenswaarden. Daarom kan het niet afgevoerd worden als regulier afval maar moet het naar een afvaldeponie (afvalstortplaats).

6) Hoe duidt u in dit licht de conclusie van de ANVS?

De inleiding bij de beantwoording van onze eerdere vragen gaat uitgebreid in op de radioactieve kant van polonium-210. Over het giftige aspect wordt niets vermeld.

7) Zijn voor de giftigheid aparte maatregelen getroffen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

8) Wordt het polonium-210 houdende afval gescheiden gehouden van het overige gestorte afval? Zo nee, waarom niet?

In de inleiding bij de beantwoording van onze eerdere vragen wordt vermeld dat het restafval van TATA zware metalen bevat.

9) Welke zware metalen bevat het gestorte restafval?

Met vriendelijke groet, 

Lilian Peters                                       Henk van Gameren

GroenLinks Hollands Kroon                   LADA

Deel dit artikel