RTV West-Friesland

test WF7

Enkhuizen start pilot versterken Stichting Iedereen Telt Mee met kinderpsychologie

ENKHUIZEN – De kinderpsychologen van de GGZ in Enkhuizen hebben niet meegedaan aan het aanbestedingstraject voor jeugdhulp waardoor zij nu niet door de gemeente Enkhuizen zijn ingekocht en zo ook geen zorg aan kinderen kunnen geven.

In een brief aan de gemeenteraad van Enkhuizen schrijft het college: “De psychologische zorg in de basis GGZ is bedoeld voor mildere, nietcomplexe psychische problemen en aandoeningen. Deze zorg is meestal kortdurend en klachtgericht.

Nu de deze kinderpsychologen niet meer worden ingekocht door de gemeente Enkhuizen voelen ouders en kinderen dit als een gemis. Nu moeten de ouders tijdens het wachten op beschikbare zorg een beroep doen op de ondersteuning door het Schoolmaatschappelijk werk en de kinderopvang/school. Maar deze instellingen zijn hier niet voor toegerust en zorgt voor een overbelasting van het Schoolmaatschappelijk werk, de GGD en de professionals uit de kinderopvang en onderwijs.

Het college komt nu met een voorstel om de Stichting Iedereen Telt Mee te versterken met het tijdelijk beschikbaar stellen van extra uren voor de inzet van een kinderpsycholoog. Het gaat dan om uren voor consult en advies maar ook voor het inzetten van kortdurende basis GGZ behandelingen. Het plan is om kinderpsycholoog uit Enkhuizen (tijdelijk) voor extra uren in te zetten door Stichting Iedereen Telt Mee, om te onderzoeken of dit het  beoogde effect heeft, namelijk minder doorstroom naar gespecialiseerde zorg en een verbeterde samenwerking met het basisonderwijs. Dit zou voor één jaar als pilot kunnen starten.

Hiervoor is een investering nodig. Tijdens de pilot zullen de volgende resultaten worden bijgehouden:

  • Aantal advies en consult vragen gerubriceerd naar leefgebied/zorgvraag.
  • Aantal kinderen dat individuele behandeling ontvangt
  • Resultaat/besparing; wat hoeft er niet te worden ingekocht na deze inzet
  • Wat is de inzet (hoeveelheid uren) per cliënt
  • Wat zijn de hulpvragen
  • Is er doorverwezen naar zwaardere zorg of positief afgesloten?
  • (uitstroomprofiel)Wie de aanmelder/ verwijzer is.

Gezien de ontwikkeling dat het Schoolmaatschappelijk werk en Klein beginnen per 1 januari 2022 overgaat naar de Stichting Iedereen Telt Mee en gelet op de ambitie van de Stichting om de verbindende factor en middenin het sociaal domein van de gemeente Enkhuizen te staan, kan deze lokale oplossing in samenwerking met de Stichting worden geformuleerd.

Vervolg

De pilot start begin januari 2022, gedurende 1 jaar. Doel van de pilot is om Stichting Iedereen Telt
Mee te versterken met kinderpsychologie.

Reageer

Heeft u dit ook al gelezen

G-718ZS7GCQG G-LXZP5RH9MK