Fors tekort om 2e sporthal Wognum te realiseren

WOGNUM – De exploitant heeft een offerte voor de bouw van de hal. De exploitant gaf onlangs aan dat er een tekort van ca. € 300.000,- aan investeringsmiddelen is. Er is dus sprake van een voorlopig investeringstekort. De exploitant voert inmiddels gesprekken met WF SEW, Spartanen en andere partijen over de mogelijke financiering en de haalbaarheid van de nieuw te bouwen sporthal aan de Bloesem. Er worden mogelijkheden gezien om tot een financiering te komen. Over de energie-/servicekosten en de betalingen vindt een separaat gesprek plaats tussen de gemeente Medemblik en de exploitant, schrijft het college van Medemblik in een brief aan de gemeenteraad.

Tijdens het gesprek dat de gemeente Medemblik op 15 november 2021 heeft gehad is stil gestaan bij de afspraak die in juli 2021 is gemaakt. Toen is afgesproken dat de exploitant van De Bloesem een plan voor de realisatie van de 2e hal opstelt, waarbij de investering en financiering van de hal zijn verantwoordelijkheid zijn.

De jaarlijkse exploitatielasten van de hal worden vervolgens gedragen door de huur van de verenigingen en andere gebruikers. Deze afspraak is uiteindelijk ingegeven vanuit de verantwoordelijkheid en de rollen die in het amendement van november 2020 zijn geregeld. De gemeenteraad heeft via het amendement een budget van € 220.000,- beschikbaar gesteld voor de aanleg van de infrastructuur. De gemeenteraad heeft geen opdracht en budget gegeven aan het college om de hal te bouwen.

Uit drie rapporten blijkt dat een hogere investering wordt geraamd dan waar de partijen in Wognum vanuit gaan. De exploitant heeft er vertrouwen in dat de hal binnen de door hem opgestelde begroting gerealiseerd kan worden. Daarom is er in het proces voor gekozen om het risico voor de realisatie en de exploitatie van de hal neer te leggen bij de exploitant.

Ongenoegen

Tijdens het gesprek hebben de partijen hun ongenoegen uitgesproken over de voortgang en de inzet van de gemeente Medemblik. De gemeente heeft uitgesproken dat door personele knelpunten het project niet optimaal is begeleid. Ook is gewezen op de complexiteit van het project. Er zijn zaken die goed geregeld moeten worden en dat kost tijd en vergt capaciteit. Dit gaat onder meer over de energie-/servicekosten, de fiscale aspecten, de grondregeling en de relatie die er is met het toekomstig beheer van MFA De Bloesem. Het contract van de gemeente Medemblik met de beheerder-exploitant is tijdelijk verlengd, voor 2 jaar. Binnen 2 jaar moet een keuze worden gemaakt over het toekomstige beheer – exploitatie van De Bloesem, MFA De Muiter en 3 sporthallen in de gemeente.

Geconstateerd is dat zowel de exploitant, de verenigingen en de gemeente een verantwoordelijkheid hebben en ook elkaar nodig hebben. Dit vergt inzet van alle partijen en er is een goede projectleider nodig. Met de exploitant is een dispuut over onder meer de door hem te betalen energie-/servicekosten en betalingen hiervan. Afgesproken is dat de gemeente Medemblik eerst om tafel gaat met de exploitant over deze zaken.

Overeenstemming hierover is een voorwaarde voor de realisatie van een nieuwe sporthal en de (sluitende) begroting en exploitatie van dit plan. Daarna gaan de 3 partijen verder in gesprek met elkaar.

De vertegenwoordiger van WF SEW heeft te kennen gegeven zich niet te kunnen vinden in de opzet. Hij is van mening dat de gemeente vanuit een faciliterende rol de hal moet bouwen en dat hier een voorstel over aan de raad kan worden voorgelegd. De vertegenwoordiger van WF SEW is teleurgesteld in de resultaten en heeft het stokje overgedragen aan een collega bestuurslid.

Actuele stand van zaken plan

De exploitant heeft een offerte voor de bouw van de hal. De exploitant gaf onlangs aan de gemeente Medemblik aan dat er een tekort van ca. € 300.000,- aan investeringsmiddelen is. Er is dus sprake van een voorlopig investeringstekort. De exploitant voert inmiddels gesprekken met WF SEW, Spartanen en andere partijen over de mogelijke financiering en de haalbaarheid van de nieuw te bouwen sporthal aan de Bloesem. Er worden mogelijkheden gezien om tot een financiering te komen. Over de energie-/servicekosten en de betalingen vindt een separaat gesprek plaats tussen de gemeente en de exploitant.

Inzet en kosten projectbegeleiding

Er wordt dus onderzocht of het haalbaar is om de 2e hal budget neutraal te realiseren door de exploitant van De Bloesem. Op het moment dat de bovengenoemde zaken opgelost zijn, er daadwerkelijk een sluitend plan ligt en dit is getoetst, kan een bestuurlijke afweging over de start van nieuw project worden gemaakt.  De gemeente Medemblik maakt een startdocument voor het project. De gemeente Medemblik inventariseert  vooraf wat nodig is om dat project te kunnen uitvoeren en brengen in beeld aan welke voorwaarden het project moet voldoen, onder meer op het gebied van staatssteun zijn er nog vragen. En voor de voorziene locatie moet nog nader onderzoek plaats vinden voor de gevolgen voor de parkeerplaatsen en kabels en leidingen.

In dit startdocument worden ook de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen benoemd. Voor het project is inzet nodig van een projectleider en van verschillende ambtelijke afdelingen. In het startdocument worden de financiële consequenties hiervan in beeld gebracht, zodat het een afweging kan maken over de vervolginzet en/of het doorbelasten van kosten aan de exploitant.

De gemeenteraad heeft € 220.000,- beschikbaar gesteld voor de aanleg van infrastructuur voor de 2e hal en € 20.000,- gesteld voor projectbegeleiding. Dit laatste budget is alleen in 2021 beschikbaar. Uit het startdocument blijkt wat in zijn totaliteit nodig is om het project te kunnen uitvoeren.

Op voorhand de gemeente Medemblik de kanttekening dat de benodigde ambtelijke capaciteit niet ingezet kan worden voor andere projecten.

Deel dit artikel