Geen natuurvergunning meer nodig voor stikstof rondom Enkhuizen

ENKHUIZEN – Midden in de stikstofcrisis wil het kabinet in sommige gebieden in Nederland de uitstoot van stikstof gaan verruimen. Voor deze gebieden wordt de vergunningsplicht opgeheven. De SP in de Provinciale Staten van Noord-Holland is verbaast over deze stap en heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan de Gedeputeerde Staten.

Een en ander is ontstaan omdat er – door het RvS- arrest Ressen- Oudbroeken en door een besluit van het kabinet de afstandsnormen waarbinnen de neerslag van stikstofuitstoot wordt gemeten voor een natuurvergunning en waarvoor de uitstoter rechten moet kopen – voor alle sectoren op 25 kilometer is komen te liggen . Voorheen was er alleen voor wegen een afstandsregel van 5 kilometer. Gevolg van de kabinetsmaatregel is dat – bijvoorbeeld – de datacenters in Hollands Kroon, maar ook de (agrarische) industrie rond Enkhuizen meer stikstof kunnen uitstoten dan voorheen. Met de nieuwe kabinetsmaatregel is de garantie weggevallen dat Natura 2000-gebieden beschermd worden tegen stikstof, omdat neerslag van stikstof in Natura 2000-gebieden die verder weg liggen dan 25 kilometer niet meer gemitigeerd hoeft te worden.

  1. Bent u bekend met de kabinetsmaatregel die een vaste afstandsgrens van 25 kilometer voor alle emissiebronnen van stikstof voorschrijft? Als dat het geval is, hebt u Provinciale Staten ingelicht over de gevolgen van deze maatregel?
  2. Is het juist dat, zoals het artikel in De Correspondent stelt, het voor de datacenters en de (agrarische) industrie rond Agriport en Enkhuizen eenvoudiger wordt om stikstof uit te stoten zonder dat daar een natuurvergunning voor nodig is?
  3. Zijn er in het genoemde gebied nu nog natuurvergunningen van toepassing? Zijn er bedrijven die sedert 9 juli 2021 een natuurvergunning hebben aangevraagd? Zijn er sedert 9 juli 2021 natuurvergunningen  afgegeven door de OD NHN?
  4. Zijn bij u gevallen bekend van bedrijven die inmiddels hun stikstofuitstoot hebben uitgebreid of dit voornemens zijn zonder daarvoor een natuurvergunning aan te vragen? Wordt door de OD NHN in de betreffende gebieden nog controle uitgeoefend?
  5. Volgens de Q&A ‘besluit afstandsgrens 25 km’ is naar verwachting de afstandsgrens voor projectspecifieke berekeningen eind 2021 of begin 2022 in AERIUS Calculator doorgevoerd. Mogen bedrijven vooruitlopen op de verwerking van de afstandsgrens van 25 km in AERIUS Calculator? Eveneens in de Q&A staat het volgende: “Afhankelijk van de uitkomsten van de berekeningen zal per project moeten worden beoordeeld hiermee om te gaan. De initiatiefnemer kan dit bespreken met bevoegd gezag”. Hebben initiatiefnemers reeds contact met u opgenomen? Hoeveel initiatiefnemers hebben dit reeds gedaan? Wat was uw reactie per project?
  6. In de Q&A ‘besluit afstandsgrens 25 km’ staat tevens: “De projectendeken van depositiebijdragen van deze activiteiten buiten 25 km is onderdeel van de totale deposities, waarvoor de overheid verantwoordelijk is om maatregelen te treffen.” Welke maatregelen hebt u reeds getroffen? Acht u deze maatregelen voldoende om de Natura 2000- gebieden te beschermen? Kunt u ons een overzicht van de genomen maatregelen zenden?
  7. Heeft het kabinet, alvorens de afstandsgrens van 25 km voor alle emissiebronnen in te voeren, contact met u opgenomen? Zo ja, hoe hebt u gereageerd? Zo nee, wat vindt u ervan dat deze afstandsgrens werd ingevoerd zonder u hierin te betrekken?
  8. In Noord-Holland zijn veel Natura 2000- gebieden overbelast met stikstofdepositie. Er kan geen grammetje stikstof meer bij. Bent u daarom bereid om contact op te nemen met het demissionaire kabinet en het schriftelijk mee te delen dat het rond 9 juli 2021 genomen kabinetsbesluit over de afstandsgrens van 25 km voor stikstof niet conform uw opvattingen en de opvattingen van Provinciale Staten van Noord-Holland is? Kunnen wij een afschrift van uw brief ontvangen?

Deel dit artikel