Gemeenteraad Enkhuizen maakt bezwaar tegen besluit provincie over bijdrage SED

ENKHUIZEN – De gemeenteraad van Enkhuizen gaat in bezwaar tegen het besluit van de provincie Noord-Holland. Gedeputeerde Staten wees op 18 januari jl. het verzoek van de gemeenteraad van Enkhuizen af om te komen tot een andere verdeelsleutel voor de kosten van de ambtelijke samenwerking tussen Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (SED).

Lees ook: Enkhuizen trekt aan het kortste eind en mag 12.7 miljoen aftikken aan de SED

De gemeente Enkhuizen betaalt vanaf de start van de samenwerking in 2015 van de drie deelnemende gemeenten de hoogste bijdrage (12,7 miljoen euro in 2021), ruim 37% van de totale kosten. Dit terwijl Enkhuizen wat betreft inwonersaantal, begrotingstotaal en bijdrage uit het Gemeentefonds kleiner is dan de twee samenwerkingspartners.

Volgens een eerder gemaakte afspraak zou de verdeelsleutel in 2021 worden herzien. In het onafhankelijk opgestelde rapport van de zogenaamde Commissie van Wijzen uit 2021 worden verschillende alternatieven gepresenteerd, waarbij Enkhuizen in elk van de scenario’s (aanzienlijk) minder zou gaan bijdragen. Echter in de conclusie van het advies blijft Enkhuizen ook de komende jaren de hoogste bijdrage betalen. Daarbij verschillen de kosten die wel of niet uit de SED organisatie worden betaald per gemeente. Zo betaalt Enkhuizen mee aan de kosten voor onderhoud van nieuwe wijken in de partnergemeenten, terwijl Enkhuizen deze kosten uit eigen middelen betaalt.

Hoorzitting 9 december

De gemeenteraad van Enkhuizen kan zich niet vinden in dit advies en heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot geschillenbeslechting bij de provincie. Op 9 december 2021 vond een hoorzitting plaats op het provinciehuis in Haarlem. Daarbij heeft de gemeenteraad aangegeven de huidige verdeling van de kosten onevenredig te vinden en in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Het college van Gedeputeerde Staten heeft op 18 januari het verzoek van de gemeenteraad van Enkhuizen om te komen tot een andere verdeelsleutel afgewezen. GS stellen vast dat het rapport van de Commissie van Wijzen op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen en zien geen grond dit te herzien.

Uitspraak niet uit te leggen aan inwoners

De gemeenteraad van Enkhuizen vindt dat deze uitspraak van de provincie niet uit te leggen aan de eigen inwoners, te meer omdat inhoudelijk niet wordt ingegaan op de bezwaren van de gemeenteraad. De hogere bijdrage aan de SED-organisatie werkt jaarlijkse door in de gemeentelijke begroting en beperkt de financiële ruimte om andere maatschappelijk noodzakelijke investeringen te doen. Daarom maakt de gemeenteraad gebruik van de mogelijkheid om hiertegen bezwaar dan wel beroep aan te tekenen.

Raad waardeert deskundigheid en inzet SED medewerkers

De raad (met uitzondering van de CDA-fractie) vindt het in grote meerderheid van belang in een bezwaar- dan wel beroepsprocedure duidelijkheid over deze langslepende kwestie te krijgen. Daarbij benadrukt de raad dat zij dit beschouwt als een zakelijk verschil van inzicht met het dagelijks en algemeen bestuur van de SED over de wijze waarop de kosten van de ambtelijke samenwerking zijn verdeeld. De samenwerking zélf en de toekomst van de SED-organisatie staan hier wat betreft de gemeenteraad van Enkhuizen volledig los van. Er wordt op veel terreinen goed samengewerkt binnen de SED-organisatie. De raad van Enkhuizen waardeert de deskundigheid en inzet van de medewerkers van de SED-organisatie. Er is op bestuurlijk niveau sprake van een goede samenwerking met de colleges en gemeenteraden van de partners Stede Broec en

Drechterland. De gemeenteraad van Enkhuizen blijft – los van deze procedure – bereid te investeren in die samenwerking én in de kwaliteit van de SED-organisatie, zoals recent opnieuw is gedaan.

Deel dit artikel