Gemeenteraad Hoorn doet voorstellen voor aanpassing van begroting 2022

HOORN – Op dinsdag 9 november bespreekt de gemeenteraad de begroting voor 2022. Een aantal raadsfracties hebben voorstellen ingediend om de begroting op punten aan te passen.

Het financiële beeld van de gemeente Hoorn pakt een stuk positiever uit dan eerder gedacht. Eerder dit jaar verwachtte de gemeente vanaf 2023 nog een tekort van ruim 3,7 miljoen euro, oplopend tot een tekort van ruim 6,9 miljoen euro in 2025. Door eerdere ombuigingen en extra geld vanuit de Rijksoverheid gaat het college nu uit van een positief resultaat van ruim 6,2 miljoen euro in 2022 en 282.000 euro in 2023. Als de gemeente geen keuzes maakt, zou er vanaf 2024 wel een tekort ontstaan, maar dit is aanzienlijk lager dan verwacht en er is voldoende tijd om dit bij te stellen.

Amendementen

Een amendement is een voorstel om een document aan te passen. Dit zijn de amendementen die de raadsfracties hebben ingediend:

Aanpassen bijdrage aan Recreatieschap Westfriesland (Fractie Tonnaer)

Hoorn heeft het Recreatieschap Westfriesland gevraagd om het onderhoud van het nieuwe stadsstrand op zich te nemen. Dit leidt tot een verhoging van de jaarlijkse bijdrage van Hoorn van 44.720 euro. Daar bovenop vraagt het Recreatieschap nog een extra financiële bijdrage van 42.640 euro van Hoorn. Fractie Tonnaer is het daar niet mee eens en stelt voor om alleen de verhoging van de jaarlijkse bijdrage van 44.720 euro in de begroting op te nemen.

Meer bloemenmanden in de stad (Fractie Tonnaer)

Sinds een aantal jaren hangen er ongeveer 300 bloemenmanden op verschillende plekken in de stad. Deze worden voor 2/3 betaald door de gemeente en voor 1/3 door ondernemers. Inwoners, ondernemers en bezoekers zijn heel enthousiast. Fractie Tonnaer stelt voor om jaarlijks 20.000 euro extra beschikbaar te stellen om in nog meer straten bloemenmanden op te kunnen hangen.

Prijscompensatie voor gesubsidieerde organisaties (Fractie Tonnaer, GroenLinks, PvdA, CDA Hoorn, D66, ChristenUnie

Sinds 2020 past de gemeente maatwerk toe bij het toekennen van prijscompensatie aan gesubsidieerde instellingen. De indieners van dit amendement vinden dat weinig transparant. Daarom stellen de fracties voor om in 2022 een prijscompensatie van 1,4% door te voeren voor alle gesubsidieerde organisaties. Dat kost ongeveer 130.000 euro. Ook willen zij dat het college in 2022 met een voorstel komt hoe de prijsindexatie vanaf 2023 te regelen.

Afbouwen bijdrage aan Holland Boven Amsterdam (Fractie Tonnaer)

Hoorn draagt jaarlijks 86.395 euro bij aan de regionale marketingorganisatie Holland Boven Amsterdam. Fractie Tonnaer vindt dat deze bijdrage niet in verhouding staat tot de bijdrage van andere gemeenten en de toeristische diensten die Hoorn hiervoor terugkrijgt. De fractie stelt daarom voor om de jaarlijkse bijdrage van 2022 tot en met 2025 af te bouwen tot 46.000 euro.

Budget voor skatepark (PvdA)

Het plan om een nieuw skatepark te realiseren was de grote winnaar van de Hoornse Initiatievenmarkt. De fractie van PvdA stelt voor om in 2022 eenmalig een investeringsbedrag van 500.000 euro te reserveren voor dit plan.

Extra impuls wandel- en beweegroute (Sociaal Hoorn en CDA Hoorn)

Volgens de indieners wordt er veel gebruik gemaakt van bestaande wandel- en beweegroutes en is de wens er om dit ook uit te breiden naar andere wijken. Zij stellen daarom voor om komend jaar 60.000 euro extra uit te trekken om de wandel- en beweegroutes een extra impuls te geven.

Pilot tijdelijke fietsenstalling binnenstad (Sociaal Hoorn)

De fractie van Sociaal Hoorn wil ongeveer 150.000 euro reserveren voor een pilot van twee jaar voor een tijdelijke, bewaakte en overdekte fietsenstalling in de binnenstad. Volgens de fractie is hier een grote behoefte aan.

Leegstandsbestrijding (VVD Hoorn en Sociaal Hoorn)

De VVD en Sociaal Hoorn willen eenmalig 100.000 euro uittrekken voor capaciteit om leegstand van winkelruimtes actief tegen te gaan.

Extra geld voor ruimtelijke ontwikkelingen (VVD Hoorn)

Volgens de VVD zijn er grote achterstanden in de ruimtelijke keten (vooroverleg, advisering, beleid en vergunningverlening). Dit zou snelle besluitvorming en vergunningverlening in de weg staan. Voorstel is daarom om 100.000 euro beschikbaar te stellen voor capaciteit om de achterstanden weg te werken en vergunningverlening te versnellen.

Moties

Een motie is een verzoek of oproep aan het college van B en W. Vanuit de raad zijn de volgende moties ingediend::

Bouweisen voor waterberging en vergroening bij bouwprojecten (ChristenUnie, D66, GroenLinks en PvdA)

De indieners van deze motie vinden het belangrijk dat de gemeente in de bouweisen van particuliere kavels en de openbare ruimte vastlegt over waterberging en vergroening. Zij roepen het college daarom op om uiterlijk vóór de Kadernota 2023 een voorstel voor te leggen voor welke instrumenten de gemeente kan inzetten om deze eisen vast te leggen.

Proactieve aanpak energiearmoede (PvdA Hoorn en GroenLinks)

De fracties vrezen dat inwoners en gezinnen door de hoge energieprijzen in de financiële problemen komen. Zij vragen het college daarom om in het najaar van 2022 een plan voor te leggen.

Participatie

De fractie van PvdA verzoekt het college om vóór maart 2022 een nieuwe inspraakverordening aan de raad voor te leggen. Hierin staat hoe de gemeente omgaat met participatie. De bestaande inspraakverordening stamt uit 2005 en is aan vernieuwing toe.

Bijdragen raadsfracties

Enkele fracties hebben hun reactie de begroting al schriftelijk aangeleverd. Daarnaast heeft het college van B en W schriftelijk gereageerd op de aangekondigde amendementen en moties. Beide staan op www.hoorn.nl/raad, bij de vergadering van 9 november.

Vergadering

De raadsvergadering van 9 november start om 13 uur en duurt tot uiterlijk 23:00 uur. Publiek is welkom bij de vergadering in de raadszaal van het stadhuis aan de Nieuwe Steen 1. Ook is de vergadering live te volgen of later terug te zien via de livestream op www.hoorn.nl/raad. De besluiten worden ook live getwitterd via www.twitter.com/raadhoorn.

Deel dit artikel