Reclamevergunning Vrijehuizenmarkt Noord West-Friesland

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Menameradiel. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen friesland
  2. gmb-2016-126678
  • Onderwerp: Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2016

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel maken bekend dat zij een Reclamevergunning hebben verleend aan Vrijehuizenmarkt Noord West Friesland voor het plaatsen van reclameborden in de periode van 12 t/m 25 september 2016 t.a.v. de Vrijzehuizenmarkt Noord West-Friesland.VerzenddatumDe Reclamevergunning is verzonden op 12 september 2016.BezwaarWanneer u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen binnen zes weken schriftelijk of per e-mail bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Menameradiel, postbus 3, 9036 ZW Menaam of gemeente@menameradiel.nl. De termijn begint op de dag nadat het besluit is verzonden.Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht voldoen aan de volgende eisen:-de naam, adres en handtekening (ook bij e-mail!) van de indiener;-de datum;-een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;-de gronden van het bezwaar.Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kunt u tegelijk met het indienen van het bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, sector bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD Groningen. Hier zijn kosten aan verbonden (griffierecht). Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de griffie van de rechtbank. U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie rtvwestfriesland.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen