Hart voor Medemblik presenteert reddingsplan Kinderboerderijen Medemblik

MEDEMBLIK – De gemeente wil de subsidie voor de twee kinderboerderijen in de gemeente stop te zetten. Dit houdt in, einde kinderboerderijen. De kinderboerderij de Put in Andijk en ‘t Langoortje in Medemblik zijn grotendeels financieel afhankelijk van de gemeente om te zorgen voor de dieren. Afgelopen zaterdag zijn HvM’ers Mark Hoogewerf en Tjeu Berlijn met de vrijwilligers van Kinderboerderij ’t Langoortje in gesprek gegaan over de gevolgen voor de dieren en kinderboerderijen in de gemeente als de subsidie stopt.

Mark Hoogewerf: “Iedere Medemblikker, jong en oud, komt wel eens bij deze belangrijke plek in de stad. Daarnaast zetten de vrijwilligers zich dagelijks keihard in om de kinderboerderij draaiende te houden. Het is onbegrijpelijk dat de subsidie compleet stopt terwijl juist afgelopen jaren nog geïnvesteerd is in een grote voliere, loopbrug en het hoofdgebouw. Dit kortzichtige beleid moeten we van af en we moeten er voor zorgen dat dit soort organisaties hun werk moeten kunnen blijven doen!

Hart voor Medemblik vindt de keuze van het college om de subsidie stop te zetten onbegrijpelijk. Daarom komt HvM met een voorstel om de subsidie te behouden zodat de kinderboerderijen kunnen blijven bestaan


AMENDEMENT

Onderwerp:                 Behoud subsidie kinderboerderijen

Agendapunt:  4. Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025

Ingediend door:           T. Berlijn (Hart voor Medemblik)

Ondersteund door:      de hoofdindiener geeft aan welke namen hier vermeld moeten worden. Als dit niet bekend is, worden hier namen van degenen die mee willen tekenen vermeld. Geen voornamen, één voorletter.

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 4 november 2021;

Gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:

 • In de begroting vanaf 2023 een afbouw is opgenomen voor kinderboerderijen;
 • De bezuiniging op de subsidie aan de kinderboerderijen is als volgt verwerkt in de begroting:

o 2022: € 0; o 2023: € 12.000; o 2024: € 24.000; o 2025: € 37.000;

 • Voor de bijdrage aan de Regatta is in de begroting een structureel budget van € 40.000 opgenomen;
 • De Regatta niet meer in Medemblik wordt georganiseerd en hierdoor het structurele budget vrijkomt.

Overwegende dat:

 • Als de subsidie stopgezet wordt het risico bestaat dat de kinderboerderijen stoppen of failliet gaan;
 • Kinderboerderijen grotendeels financieel afhankelijk zijn van de gemeente;
 • Kinderen al op jonge leeftijd hun gevoel van zorg en verantwoordelijkheid voor planten, dieren en elkaar ontwikkelen;
 • Jong en oud de kinderboerderij bezoekt.

Besluit het voorgestelde besluit als volgt te amenderen:

 • In bullet 1 van het raadsbesluit na “vast te stellen” de volgende tekst toe te voegen:

“met dien verstande dat daarin de volgende wijzigingen worden aangebracht:

 1. Onder punt 14a Accommodaties en voorzieningen wordt de tekst:

“Kinderboerderijen

De subsidie voor de kinderboerderijen in Andijk en Medemblik (stichtingen) bouwen we vanaf 2023 in 3 jaar af. De subsidiebijdrage van de gemeente is substantieel waardoor het risico bestaat dat de kinderboerderijen stoppen of failliet gaan. De gemeente is eigenaar van de opstallen.” 

vervangen door: 

“Kinderboerderijen

De subsidie voor de kinderboerderijen in Andijk en Medemblik (stichtingen) bouwen we niet af.”

 • Deze kostenverhogende maatregelen te dekken uit de sponsorgelden van de Regatta. Voor de bijdrage aan de Regatta is in de begroting een structureel budget van € 40.000 opgenomen.

Ingediend door:

…………………………….

 1. Berlijn

Deel dit artikel