Hoorn stelt uitgangspunten vast voor herontwikkeling oude hockeyvelden, mogelijk ruimte voor ondergrondse parkeergarage

HOORN – Het college van B en W heeft de Nota van Uitgangspunten vastgesteld voor de herontwikkeling van de oude hockeyvelden aan de Nieuwe Steen 9. In juni besprak de gemeenteraad de nota, waarbij er verschillende suggesties en wensen aan het college zijn meegegeven. Op dit moment wordt nog onderzocht of het mogelijk is om een ondergrondse parkeergarage te bouwen.   

Nota van Uitgangspunten   

De raad heeft op 15 juni 2021 groen licht gegeven voor een IKEC (Integraal Kind en Expertise Centrum), 80 appartementen in het goedkope segment en 60 appartementen in het middeldure segment op de locatie van de oude hockeyvelden. Naar aanleiding van het raadsbesluit en een inloopavond in oktober 2021, is een zogenaamde Nota van Uitgangspunten opgesteld met randvoorwaarden en ambities voor de herontwikkeling van het gebied. Naast de plek waar de bebouwing zal komen zijn in deze nota eisen opgenomen die gesteld worden aan onder andere verkeer, parkeren, ecologie, groen, beeldkwaliteit, duurzaamheid en archeologie. Deze nota vormt de basis voor de omgevingsvergunning voor het IKEC en voor een nieuw bestemmingsplan voor het plangebied.       

Advies raad en omwonenden 

Op 9 juni 2022 is de concept Nota van Uitgangspunten besproken in de raadscommissie. Tijdens deze bespreking zijn er verschillende suggesties gedaan door raadsleden en omwonenden. Het college heeft een aantal van die aanpassingen in de nota doorgevoerd. 

De bouwhoogtes van de twee gebouwen met huurwoningen zijn omgedraaid wat de privacy en bezonning voor de bewoners van de Saffier verbetert. In de nota zijn manieren opgenomen waarop de parkeerterreinen van het IKEC ook voor groen en spelen kunnen worden ingericht. Een duidelijke omschrijving van de bomennorm per woning is toegevoegd, inclusief het behoud van het bestaande aantal bomen. Verkeer rondom de Nieuwe Steen zijn belangrijke zorgen van omwonenden en andere betrokkenen. Uit een geactualiseerde verkeersstudie blijkt dat de omliggende verkeerstructuur de toename van verkeer door het plan goed kan verwerken. Alleen dient voor 2030 een opstelstrook nabij het kruispunt Zwaagmergouw-Blokmergouw te worden verlengd. Met deze aanpassingen heeft het college de Nota van Uitgangpunten op 26 juli 2022 vastgesteld. 

Onderzoek ondergrondse parkeergarage 

Op dit moment wordt nog onderzocht of het mogelijk is om een ondergrondse parkeergarage te bouwen. Zo zou er meer ruimte voor groen ontstaan en zou er meer ruimte zijn om te schuiven met de woongebouwen. Dit zou kunnen betekenen dat een van de woontorens met zes bouwlagen nog verder van de woningen aan de Saffier geplaatst zou kunnen worden. De resultaten van dit onderzoek worden in september of oktober aan de gemeenteraad voorgelegd.    

Vervolg  

Nu de nota is vastgesteld wordt het bouwplan voor het IKEC verder afgerond en zal op korte termijn een aanvraag voor een omgevingsvergunning worden ingediend. Vervolgens wordt er voor het hele gebied een nieuw bestemmingsplan voorbereid. Naar verwachting wordt het ontwerpbestemmingsplan eind 2022 besproken met de raad. Daarna wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Ook wordt een ontwerp gemaakt voor de openbare ruimte rondom de woningen. De ideeën voor dit ontwerp zullen na de zomer worden besproken met omwonenden en andere geïnteresseerden.  

   

Deel dit artikel