Kabinet maakt 1 miljard euro vrij voor realisatie 75.000 extra huizen

REGIO – De komende jaren wordt 1 miljard euro extra ingezet om de bouw van betaalbare woningen te versnellen. Dit geld wordt ingezet om de ontwikkeling van de veertien grootschalige gebieden te versnellen, voor een vierde ronde van de Woningbouwimpuls en om knelpunten die woningbouw in de weg staan op te lossen. 

In totaal moeten 75.000 extra huizen met dit geld versneld gerealiseerd worden. Daarnaast komt 100 miljoen euro beschikbaar voor de huisvesting van aandachtsgroepen zoals studenten, dak- en thuislozen, vergunninghouders en arbeidsmigranten.

Veertien grootschalige gebieden

Er gaat 500 miljoen euro naar een aantal grootschalige woningbouwgebieden als investering om de bouw en gebiedsontwikkeling aan te jagen. Het gaat dan bijvoorbeeld over investeringen in mobiliteit, aanpassingen in de infrastructuur of het uitkopen en verplaatsen van bedrijven. Deze eerste financiële bijdrage levert ongeveer 35.000 woningen op. Hiervan moet een groot deel betaalbaar zijn. Begin 2022 wordt de selectie waar we binnen de gebieden woningbouw mogelijk maken door middel van een eerste financiële bijdrage bekendgemaakt.

Woningbouwimpuls

Er is 250 miljoen euro voor een vierde ronde van de Woningbouwimpuls beschikbaar gesteld. Deze moet de bouw van circa 40.000 woningen mogelijk maken. Op dit moment worden de projectaanvragen van de derde (en oorspronkelijk laatste) ronde van de Woningbouwimpuls beoordeeld. De eerste twee leverden al een bijdrage aan 95.000 woningen op, waarvan 65% betaalbaar. Uit een evaluatie blijkt dat circa de helft van de woningen extra woningen zijn. Er komt eerst nader onderzoek voordat het loket voor nieuwe aanvragen in 2022 open gaat.

Knelpunten oplossen

250 miljoen euro wordt ingezet om knelpunten bij de bouw van woningen op te lossen. Dit is  belangrijk om extra woningen te kunnen bouwen. Concreet houdt dit in dat bijvoorbeeld de flexpools die gemeenten en provincies ondersteunen ook de komende jaren nog doorgezet worden. Deze flexpools bieden kennis en extra capaciteit die nodig is voor het realiseren van woningbouw. Verder komt er extra ondersteuning vanuit het Rijk o.a. door het expertteam om gemeenten te ondersteunen bij bijvoorbeeld bestuurlijke problemen, interpretatie van wet- en regelgeving of het stikstofdossier. Ook komt er geld beschikbaar om de vertraging in beroepsprocedures over woningbouwprojecten bij de Raad van State in te lopen. Bezwaar- en beroepsprocedures hebben veel invloed op de gehele doorlooptijd van een woningbouwproject en de doorlooptijden bij de Raad van State zijn nu langer dan wenselijk. Daarnaast komt er een programma om de bouw van flexwoningen te stimuleren en te versnellen.

Aandachtsgroepen

De regeling voor aandachtsgroepen wordt verlengd voor 2022 en 2023 met 40 miljoen euro per jaar. Dankzij deze regeling kunnen er 16.000 woningen extra voor aandachtsgroepen worden gebouwd. Tevens zal de regeling voor ouderenwoningen in 2023 worden voortgezet. Hiervoor wordt 20 miljoen euro beschikbaar gesteld. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de realisatie van 4.000 extra woningen voor ouderen.

Deel dit artikel