Medemblik stelt parkeerverbodszone in op de Molenwoid in Midwoud

MIDWOUD – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik. Gezien de verkeerssituatie aan de Molenwoid te Midwoud, een parkeerverbodszone in te stellen. Gelet op artikel 18 lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 waarin bepaald is dat ons college de bevoegdheid heeft tot het nemen van verkeersbesluiten, dat deze bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten door de geldende mandaatregeling is gemandateerd aan de Medewerker Verkeer en Vervoer, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990,

Het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Wegenverkeerswet 1994 en de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens, Overwegende dat geconstateerd is dat op de Molenwoid in het verleden structureel hinderlijk is geparkeerd, geparkeerde voertuigen langs de weg een belemmering vormen voor een veilige doorstroming van het verkeer, het om verkeersveiligheidsredenen niet gewenst is dat er buiten de parkeervakken op de Molenwoid geparkeerd wordt de doorgang van de weg voor hulpdiensten op de Molenwoid gewaarborgd moet zijn het daarom, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, noodzakelijk is het parkeren langs de weg op de Molenwoid te verbieden.

Door het instellen van een parkeerverbodszone alleen nog geparkeerd mag worden in de daarvoor bestemde parkeervakken op de Molenwoid een verkeersbesluit dient te worden genomen voor de plaatsing van verkeersborden ten behoeve van een parkeerverbodszone genoemde locatie is gelegen binnen de bebouwde kom van de woonkern Midwoud en in beheer en onderhoud is bij de gemeente Medemblik overleg is gevoerd met en instemming gekregen is van de gemandateerde van de korpschef van de nationale politie

Besluit: Door plaatsing van verkeersborden E01zb (parkeerverbodzone) en E01ze (einde parkeerverbodszone) van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, zoals is aangegeven op de bij dit verkeersbesluit behorende en gewaarmerkte tekening met kenmerk 2021-38-E-MID, het doodlopende gedeelte van de Molenwoid nabij perceelnummer 2-10 (even) en 16-27, aan te wijzen als een parkeerverbodszone.

Vragen

Als u nog vragen heeft over dit besluit dan kunt u contact opnemen met Stefan Aarts via 0229 856000 of via verkeer@medemblik.nl.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum.

Eisen waaraan een bezwaarschrift moet voldoen

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

  • uw naam en adres;
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • de reden(en) waarom u bezwaar maakt
  • datum en ondertekening.
  • per e-mail of internet

Nadrukkelijk meldt de gemeente Medemblik dat een e-mail bericht niet als bezwaarschrift in behandeling wordt genomen. Een bezwaarschrift als bijlage bij het e-mail bericht dat aan alle eisen voldoet, wordt wel in behandeling genomen.

Ook is het mogelijk bezwaar te maken via een formulier dat op de website van de gemeente is geplaatst (www.medemblik.nl). Voor de ondertekening moet u een digitale handtekening (Digid) hebben.

Voorlopige voorziening

Als het besluit is verzonden, is het van kracht.

Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Als het verzoek wordt toegewezen, wordt de uitvoering van het besluit opgeschort. Toewijzing vindt plaats als onverwijlde spoed, gelet op uw belangen, dat vereist. U dient het verzoek om een voorlopige voorziening in bij de Afdeling Publiekrecht, Sectie Bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Holland in Haarlem, (Postbus 1621, 2003 BR). Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Deel dit artikel