Medemblik zoekt aansluiting bij de kleurkeur van de Vlinderstichting

MEDEMBLIK – De gemeenteraad gaat zich binnenkort buiten over de beleidsnota biodiversiteit wat een vervolg is op de kadernotitie biodiversiteit uit 2013 en de huidige stand van zaken weergeeft in de gemeente Medemblik ten aanzien van de biodiversiteit. Kaders zijn meegegeven om waar mogelijk de biodiversiteit te vergroten en om te behouden. De gemeente Medemblik werkt samen met vele partners om dit te kunnen realiseren.

Het belang van biodiversiteit wordt steeds breder binnen de maatschappij onderkend. De gemeente Medemblik gaat mee in deze maatschappelijke ontwikkeling. Daartoe wordt de biodiversiteit in de gemeente behouden en waar mogelijk vergroot. Ecologisch beheer en ecologische verbindingszones dragen hieraan bij.

Aansluiting bij kleurkeur van de Vlinderstichting

Om de biodiversiteit te kunnen behouden en te vergroten binnen de gemeente Medemblik wil de gemeente op geschikte locaties natuurgericht beheer en natuurmonitoring gaan uitvoeren, en waar mogelijk worden ook natuurinrichtingsmaatregelen getroffen. De gemeente wil aansluiten bij de kleurkeur van de Vlinderstichting. De kleurkeur is ontwikkeld om het ecologisch maaibeheer toe te kunnen passen in de groenvoorziening bij de Buitendienst. De gemeente gaat de samenwerking aan met inwoners, organisaties en bedrijven.

Voor de financiering van de beheermaatregelen en inrichtingsmaatregelen voor de biodiversiteit, gaat de gemeente samenwerking aan met externe partners, zoals Staatsbosbeheer, Recreatieschap,
HHNK, Groenfonds, IVN (Groen Dichterbij).

Wel zit de gemeente Medemblik met een ontoereikend budget bij de buitendienst voor uitvoering van deze voorstellen uit de beleidsnota en daarom is goede samenwerking volgens de gemeente Medemblik met de partners ook noodzakelijk om fondsen te kunnen aanboren. Ook bij de nieuwe aanbestedingen voor 2022 ziet de gemeente Medemblik kansen voor meer ecologisch maaibeheer. Er is te weinig capaciteit bij de KNNV om meer dan de huidige drie natuur- en groengebieden in de gemeente te kunnen monitoren.

Financiën

Vanwege de bezuinigingen vindt de uitvoering budgetneutraal plaats. De huidige budgetten van openbaar groen worden benut voor het ecologisch beheer en er wordt samengewerkt met  partners. Voor inrichtingsmaatregelen worden externe fondsen aangevraagd (groenfonds, Groen Dichterbij).

Na akkoord van dit voorstel gaat de Buitendienst bekijken welke locaties in aanmerking komen voor ecologisch beheer en op welke locaties het beheer wordt aangepast. De kaders voor dit ecologisch beheer en de locaties worden dan meegenomen bij de nieuwe aanbestedingsronden maaibeheer gazons, bermen en watergangen voor komend voorjaar.

Om het beheer goed te kunnen evalueren is monitoring noodzakelijk. Derhalve wordt bekeken of er in meer dan de huidige 3 gebieden (Kreekbos, Ecozone Wervershoof, Pronkvliet) gemonitord kan worden. De effecten van het beheer op de aanwezige flora- en faunasoorten wordt jaarlijks geëvalueerd. Aan de hand van deze data kan het beheer waar nodig bijgestuurd worden. Daarnaast gaat de gemeente samenwerking aan met partners, waaronder INV. De Gemeente stimuleert op deze manier burgerparticipatie projecten over biodiversiteit.

Deel dit artikel