Ondernemers Federatie Medemblik (OFM) legt de verkiezingsprogramma’s onder een vergrootglas

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

MEDEMBLIK – De Ondernemers Federatie Medemblik (OFM) vertegenwoordigt alle ondernemers in Medemblik. Zij heeft de de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen naast elkaar gelegd en beoordeeld op de gecommuniceerde ondernemersspeerpunten.

Hieronder is in volgorde van de kieslijst van Medemblik het resultaat hiervan weergegeven.

VVD: De VVD stelt dat als het goed gaat met de ondernemers het goed gaat met de regio. Het wil het midden- en kleinbedrijf koesteren en blijven stimuleren. De partij is voorstander om binnen het Pact van Westfriesland een regionale investeringsmaatschappij op te richten. Met de WBG (West-Friese Bedrijven Groep) en de OFM (Ondernemersfederatie Medemblik) is de VVD van mening dat het Pact moet doorpakken. De partij is voor voortzetting van het Pact, maar dan wel met handen en voeten. Op het gebied van wonen wil de VVD voorrang voor eigen inwoners om de wachtlijsten voor huurhuizen te verkleinen dan wel weggewerkt worden. De gemeente wil de bedrijventerreinen vitaal houden. Aandachtspunten: bereikbaarheid, beveiliging en glasvezel. Steun voor infrastructuur en financiële middelen om ontwikkelingen mogelijk te maken. Heeft ook oog voor de sectoren, agrarisch, toeristisch. Concretere inzet op regionale samenwerking met lobby naar provincie

CDA: CDA geeft in haar verkiezingsprogramma aan dat ondernemerschap is op basis van wederkerigheid (geven en nemen). Samen met de MKB wil het de partij hier afspraken over maken. De samenwerking van ondernemers op de bedrijventerreinen wil het CDA stimuleren om tot goedkopere inkoop te komen en gezamenlijke voorzieningenpakket betaalbaar te houden. Het economisch belang van WFO is dermate groot dat de gemeente in combinatie met de provincie een veilig toekomstbestendige ontsluiting moet verzorgen. Ontsluiting Overspoor-A7 moet onderzocht worden. Het CDA wil dat er meer seniorenwoningen gebouwd gaan worden om de doorstroming bevorderen. Het aandeel sociale huurwoningen in een bouwplan verhogen naar 30%. Dat 10% van de te bouwen woningen in een bouwplan bestaat uit betaalbare eengezinswoningen. Dat 10% van de woningen in een bouwplan bestaat uit seniorenwoningen. Dat 10% van de woningen in een bouwplan bestaat uit starterswoningen. Ook een pilot voor het bouwen van tijdelijke woningen, de zg. flexwoningen. Bereikbaarheid en veiligheid bedrijventerrein met name Overspoor – A7. Veel oog voor agrarische doelgroep. Gebruik inkomsten ter verbetering van het ondernemersklimaat en verduurzaming.

GemeenteBelangen: Wil gaan voor toekomstbestendige bedrijventerreinen en vitale winkelcentra. GemeenteBelangen stelt dat bedrijventerreinen en winkelcentrums een veilige verkeersontsluiting moeten hebben. Nieuwe bedrijventerreinen moeten dicht bij de A7 gevestigd worden en ten oosten van het WFO-ABC terrein. WFO-ABC knooppunt dient in samenspraak met Drechterland/Hoogkarspel opgepakt te worden zodat het sluipverkeer niet meer via de Tolweg naar de Westfrisiaweg gaat bouwen voor diverse doelgroepen, waarbij starters (jeugd), senioren (appartementen) en de sociale sector de nodige aandacht verdienen. Hierbij zetten ze een actief grondbeleid in. Dit is te lezen in het verkiezingsprogramma van GemeenteBelangen. Oog voor winkelcentra in de gemeente. Inzet op beheersbare lasten. Gericht op goed economisch klimaat met name voor de lokale ondernemers.

MORGEN!: MORGEN! heeft geen programma aangeleverd. Vanuit de website is te lezen dat ze de economische agenda belangrijk vinden, maar niet ten koste van het welzijn van grote groepen mensen. Investeren in vitale winkelcentra/winkelgebieden en meer gelegenheid in kleinschalige bedrijvigheid binnen de bebouwde kom worden ook genoemd, zonder een onderbouwd plan. Een woning voor iedereen is het motto van het onderdeel Wonen. Daarom bouwen, bouwen en bouwen. Liefst in de kernen. Voor arbeidsmigranten moet meer controle komen m.b.t. de huisvesting.

D66: D66 gelooft in de eigen kracht van ondernemers. Door ruimte te geven wordt de vindingrijkheid vergroot. Verder goede voorwaarden creëren voor een aantrekkelijke omgeving. Helaas niet onderbouwd met plannen. Duurzaamheid staat hoop op de agenda van D66. Aanplanten van bos en investeren in groene energiebronnen. Door duurzaam en flexibel te bouwen willen ze de bouw-problematiek te lijf gaan. Gaan voor één Westfriese gemeente en één ondernemersloket.Oog voor combinatie detailhandel en wonen. Oplossing voor short stay arbeidsmigranten.

GroenLinks: Economie van het genoeg en het menselijk geluk. Wil graag een circulaire economie zonder duidelijke plannen.
Mensen moeten centraal staan, zonder geld en regels. Bescherming van het open landschap, de stilte, de duisternis en de sterrenhemel.

CU: De CU zet in op vitale, toegankelijke en veilige bedrijventerreinen waarbij we een aantrekkelijke gemeente en regio zijn voor bedrijven om zich te vestigen. CU wil dat ondernemers minder geconfronteerd worden met regels en meer handelen naar de geest van de regel in plaats van de letter van de regel. De ChristenUnie wil dat de gemeente samen met de ondernemers inzet op energiebesparing bij bedrijven en opwekking van duurzame energie. Maak samen duidelijke doelen voor energiebesparing. Stimuleer de circulaire economie door kenniskringen die zich richten op het besparen van grondstoffen te besparen, energie en het gebruik maken van elkaars warmte of energie. Voor ondernemers moet er één (digitaal)/fysiek loket zijn waar men met alle (aan)vragen terecht kan. Dit loket sluit aan bij het provinciale loket. Dit geldt ook voor ZZP’ers. Nieuwe afslag A7 naar bedrijvenpark A7 West (bedrijventerrein Overspoor) moet geregeld worden. Daarnaast wil CU arbeidsmigrantenhuisvestiging uitbreiden bij bedrijven en vindt dat ze het gehele jaar benut mogen worden. CU wil huizen bouwen zodat jongeren kunnen blijven wonen in hun kernen. Betere doorstroom betekend betere verdeling. Burgerinitiatieven zoals tiny houses moeten worden gestimuleerd. Oog voor ontsluiting Overspoor. Inzet op verduurzaming en uitruil energie. Grootschalige huisvesting arbeidsmigranten a la Groenwijk naast andere regionale samenwerking projecten.

Hart van Medemblik: Hart van Medemblik wil komende jaar opklimmen naar de top25 van meest ondernemersvriendelijke gemeenten van Nederland. Dit zien wij als OFM graag. Hart van Medemblik wil permanente aandacht geven aan de bedrijventerreinen zodat ze aantrekkelijk worden voor ondernemers om zich hier te vestigen en ook te blijven. Verkeerveiligheid wordt hierin ook genoemd. Wat betreft wonen wil Hart van Medemblik eigen inwoners van de gemeente voorrang geven bij nieuwe koop en huurwoningen. Ze staan achter centrale huisvesting voor arbeidsmigranten en willen dit graag ondersteunen. Oog voor bedrijventerreinen en het belang hiervan voor Medemblik. Staan voor uitgebreide regionale samenwerking in Westfriesland. Steun voor plan arbeidsmigranten.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category