Opmeer heeft het Diaconieterrein op het oog voor woningbouw

OPMEER – De gemeenteraad heeft op 30 september jl. een ontwikkelingsvisie vastgesteld voor het terrein van de Diaconie Protestantse Gemeente Midden Westfriesland aan de Waterkant 56 (het terrein van voetbalclub HOSV). Deze visie biedt de ruimte voor de ontwikkeling van seniorenwoningen, een openbaar (beweeg-)park, een gezondheidscentrum en een verenigingsgebouw voor culturele, maatschappelijke en sportactiviteiten met passende ruimte voor buitensportbeoefening. In de afgelopen weken zijn er vragen gesteld waarom deze ontwikkelingen nu mogelijk kunnen worden gemaakt, en in juni 2020 niet de bouw van een nieuw integraal kindcentrum.

Initiatiefnemers dienen plannen in bij Diaconie

Het afgelopen jaar heeft de gemeente verzoeken ontvangen voor de realisatie van seniorenwoningen, een sport- en beweegpark en een gezondheidscentrum op het Diaconieterrein. De initiatiefnemers hebben hiervoor een omgevingsvergunning van de gemeente nodig. De Diaconie is eigenaar van de grond waarop de initiatiefnemers hun plannen willen realiseren. Voordat de gemeente hun vergunningaanvragen in behandeling neemt, moeten de initiatiefnemers van de Diaconie weten of zij voor de realisatie van hun plannen de beschikking kunnen krijgen over deze grond.

Diaconie vraagt gemeente om visie

De initiatiefnemers hebben deze vraag voorgelegd aan het bestuur van de Diaconie. Vervolgens heeft dit bestuur de gemeente laten weten voor zijn reactie op deze vraag zich te willen baseren op een gemeentelijke visie op de ontwikkeling van dit gebied. Naar aanleiding hiervan heeft het college van B&W een ontwikkelingsvisie opgesteld, waarmee de raad op 30 september 2021 heeft ingestemd. Op basis hiervan kunnen op dit terrein seniorenwoningen, een gezondheidscentrum, een openbaar (beweeg-) park en een verenigingsgebouw met buitensportmogelijkheden worden gerealiseerd.

Diaconie kan grond beschikbaar stellen voor ontwikkelingen

Het bestuur van de diaconie kan mede aan de hand van deze visie een besluit gaan nemen over het beschikbaar stellen van hun grond voor deze ontwikkelingen. Als de diaconie hiertoe bereid is, kunnen de initiatiefnemers de vereiste vergunningen aanvragen. De gemeente gaat deze aanvragen toetsen aan de Structuurvisie Opmeer 2025 en het bestemmingplan “Herziening Hoogwoud, Opmeer en Spanbroek 2017”. In beginsel voldoen de genoemde initiatieven hieraan.

HOSV beraadt zich op toekomst

We zijn op de hoogte dat het bestuur van HOSV zich aan het beraden is op de toekomst van de vereniging en daarvoor plannen heeft. De club heeft tot nu toe nog geen formele verzoeken en/of vergunningaanvragen ingediend bij de gemeente. Als dat gebeurt worden die, net als die van andere initiatiefnemers, getoetst aan het geldende bestemmingsplan.

Geen IKC op het Diaconie-terrein

Hoe zit het dan met de mogelijkheid van een IKC op dit terrein? Er werd al lang gesproken over de beste locatie voor een IKC in Spanbroek als de gemeenteraad in juli 2019 het college van B&W de opdracht geeft om de haalbaarheid te onderzoeken van een IKC op het A- en B-veld van HOSV en hiervoor in gesprek te gaan met het bestuur van HOSV over de overbrenging van de voetbalactiviteiten bij andere verenigingen. Toen bleek dat het bestuur van HOSV hiervoor niet open stond, nam de raad op 12 december 2019 unaniem een motie aan waarin het bestuur en de leden van HOSV werd gevraagd om op dit standpunt terug te komen in het algemeen belang van de inwoners van Opmeer.

In januari 2020 liet het bestuur van HOSV weten wel te willen praten over een IKC in combinatie met de voetbalvereniging op het Diaconie-terrein. Daarover is lang en intensief overlegd en onderhandeld tussen de gemeente en het bestuur van HOSV. Het bleek mogelijk om deze combinatie te realiseren. Hiervoor waren nodig: sloop van de huidige opstallen van HOSV, de bouw van een nieuwe clubaccommodatie, verplaatsing van het A-veld en koop door de gemeente van het terrein van de Diaconie (de grondeigenaar). De gemeente en het bestuur HOSV hadden overeenstemming bereikt over een overeenkomst met de wederzijdse rechten en verplichtingen die hieruit voort zouden komen. De aanzienlijke extra kosten van deze locatie-variant zouden bijna volledig voor rekening van de gemeente komen.

De raad zou zich op 9 juli 2020 uitspreken over een voorstel van het college van B&W om in te stemmen met de locatie Diaconie-terrein voor een nieuw IKC in Spanbroek-Opmeer en de voetbalclub HOSV en de daaraan verbonden investeringen. Vlak voor de raadsvergadering liet het bestuur van HOSV echter weten toch niet in te stemmen met de eerdergenoemde overeenkomst. Het college heeft de raad daarover geïnformeerd in een raadsinformatiebrief (29 juni 2020). Op 9 juli 2020 besloot de raad dat het Diaconie-terrein als locatie voor een IKC definitief niet langer een reële optie was.

Vervolgens heeft de raad op 29 oktober 2020 besloten te kiezen voor de huidige locatie van de Sint Bonifatius school voor het nieuwe IKC. Een locatie met een groot draagvlak van de IKC-partners, inwoners, minder duur dan een IKC op het Diaconie-terrein (waardoor geen extra OZB-verhoging nodig) en inpasbaar op het terrein. Nog langer wachten met een definitief besluit was geen optie meer, met name gelet op de steeds dringender wens van de schoolbesturen op uitzicht op nieuwe scholen. Geïnteresseerden kunnen veel achtergrondinformatie over dit proces terugvinden op www.opmeer.nl/ikc.

De trein rijdt

De voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe IKC in Spanbroek-Opmeer zijn inmiddels in volle gang. Hiertoe zijn zogenaamde bouwheerovereenkomsten gesloten met de schoolbesturen SKOWF en Allure, en kinderopvangorganisatie Berend Botje (gezamenlijk verantwoordelijk voor de bouw van het IKC.) en samenwerkingsovereenkomsten tussen de schoolbesturen, de gemeente en andere gebruikers van het IKC. Binnenkort wordt de architectenselectie afgerond. De gemeente is al langer bezig met de voorbereidingen voor de ruimtelijke ordeningsprocedures. Voor al deze voorbereidende werkzaamheden zijn en worden uiteraard al kosten gemaakt.

Samengevat

De gemeente is niet verantwoordelijk voor de recente private plannen voor het Diaconie-terrein. De rol van de gemeente beperkt zich tot het toetsen van eventuele vergunningaanvragen van de initiatiefnemers aan het van toepassing zijnde structuurvisie, bestemmingsplan en de ontwikkelingsvisie die de raad op 30 september 2021 vaststelde. In het geval van de mogelijke realisatie van een IKC op het Diaconie-terrein was de rol van de gemeente anders. De gemeente nam daarvoor juist in 2019 en 2020 het voortouw om dit plan te verwezenlijk en had daar veel voor over. De raad nam uiteindelijk op 29 oktober 2020 het besluit om het IKC te laten bouwen op de huidige locatie van de Sint Bonifatius school. Hiervoor zijn inmiddels rechtsgeldige overeenkomsten gesloten en de voorbereidingen zijn in volle gang. Het is met name om deze redenen dat het niet mogelijk en ook niet wenselijk is om op de besluitvorming over de locatiekeuze van het IKC in Spanbroek-Opmeer terug te komen.

Deel dit artikel