Rapportcijfers De Woonschakel, ruim voldoende en goed

MEDEMBLIK – Rapportcijfers ruim voldoende en goed. Bureau Cognitum heeft de maatschappelijke prestaties van De Woonschakel over de periode 2017 – 2020 onderzocht. Corporaties zijn verplicht dit iedere 4 jaar te laten uitvoeren. De resultaten van het rapport zijn onlangs ontvangen door de corporatie.

Al met al zijn goede prestaties geleverd door De Woonschakel. Op het terrein van presteren naar opgaven/ambities een 7,3, naar vermogen 8,0, volgens belanghebbenden 8,3 en op basis van transparant besturen een 7,8.

Uitvoering onderzoek
Een onafhankelijke externe commissie heeft honderden documenten uit de onderzoeksperiode bestudeerd, een enquête onder huurders en belanghebbenden uitgezet en gedurende twee dagen met externe belanghebbenden gesproken. Dat betrof onder andere de Huurdersraad van De Woonschakel, huurders, gemeenten, zorg- & welzijnsorganisaties, aannemers en collega-corporaties. Ook werden gespreksrondes gehouden met de Raad van Commissarissen, de bestuurder, management, ondernemingsraad en medewerkers van de corporatie. Enkele projecten van de corporatie in Medemblik werden nader bekeken.

Bevindingen
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat De Woonschakel betrouwbaar, sociaal en transparant is. Maar ook nuchter, daadkrachtig, betrokken, zakelijk en duidelijk. Sterke punten vond de commissie onder meer de platte organisatiestructuur met voldoende tegenkracht, de betaalbaarheid van de huren en dat ‘passie voor de huurders in de genen’ zit. Verbeterpunten werden gesignaleerd op het terrein van proactief handelen en actiever netwerken. Volgens de commissie liggen er kansen rondom digitalisering in relatie naar klanten en bedrijven, innovatie en verjonging in de organisatie en het door ontwikkelen van de organisatiecultuur en structuur. Te behoudend blijven, achterblijven van innovatie vermogen en verjonging in de organisatie signaleert de commissie als bedreigingen.

De reputatie van De Woonschakel op een zestal meetpunten, waaronder maatschappelijke verantwoordelijkheid, visie & leiderschap, financiële performance en emotionele aantrekkelijkheid variëren van een 8,4 tot een 9,1.

Aangedragen verbeterpunten door belanghebbenden liggen op het terrein van klantcommunicatie, innovatie en meer risico’s nemen, ‘politiek bewustzijn’ in communicatie en meer initiatief voor bijzondere projecten c.q. meer sonderen in plaats van reageren.

Reactie De Woonschakel op rapport
De corporatie is blij met de resultaten en bevindingen in het visitatierapport. ‘Wij voelen de waardering voor onze inspanningen en werkzaamheden in de afgelopen jaren’, aldus directeur Ab Gieling van De Woonschakel. Tegelijk geeft het rapport handvatten voor de toekomst. De corporatie is inmiddels bezig met het opstellen van een nieuw beleidsplan welke eind dit jaar wordt vastgesteld. Bevindingen en aanbevelingen van het visitatierapport worden hierbij meegenomen.

Verantwoording visitatierapport
De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) valideert de opgestelde visitatierapporten van corporaties door de geaccrediteerde bureaus volgens de geldende methodiek. De SVWN ziet toe op de kwaliteit van deze visitaties. Het rapport en de bestuurlijke reactie worden gepubliceerd op de website van de SVWN.

Op de website van De Woonschakel wordt het rapport en de bestuurlijke reactie hierop eveneens gepubliceerd. Aanvullend is voor de website een infographic opgesteld als samenvatting van het rapport. Belanghouders van de corporatie worden actief geïnformeerd over de resultaten. In de september editie van het bewonersblad ‘De Koppeling’ worden ook alle huurders op de hoogte gesteld.

Deel dit artikel