Stadskantoor Enkhuizen breekpunt gebiedsontwikkeling Zilverstraat en Hoogstraat

ENKHUIZEN – De gemeente Enkhuizen gaat de locatie Zilverstraat-Hoogstraat verder ontwikkelen, maar dan moet wel het Stadskantoor een prominente rol gaan spelen om zo een groter woningaanbod te creëren voor Enkhuizen. De gemeente Enkhuizen ziet kansen om tot een kwalitatief goede inpassing te komen in de historische omgeving van deze locatie.

Er ontstaat een kans om een door de raad gewenste openbare kade langs de Oosterhaven te realiseren. En het financieel resultaat van de locatieontwikkeling, complex door de historische kosten, zal verbeteren. Daarnaast worden zowel het Stadhuis als het Stadskantoor nu suboptimaal gebruikt als huisvesting door de gemeente. Met als gevolg gedeeltelijke leegstand en relatief hoge exploitatielasten per medewerker.

De gemeente Enkhuizen heeft adviesbureau HEVO gevraagd om een advies uit te brengen over de mogelijke inpasbaarheid van de huidige functies van het Stadskantoor in het Stadhuis maar ook naar de financiële consequenties van het plan.

Ruimtelijk optimaliseren

De gemeente Enkhuizen wil met het resultaat de organisatie financieel efficiënter laten werken waardoor de achtergebleven locatie kan worden opgenomen in de planvorming van de ontwikkeling van deze locatie.. De gemeenteraad moet daarom een besluit gaan nemen over het wel of niet opnemen van het Stadskantoor wat wel een randvoorwaarde is om de plannen rond te krijgen.

De gemeente Enkhuizen heeft de afdeling burgerzaken, met de daarbij behorende baliefunctie, nu ondergebracht in het Stadskantoor. Voor deze afdeling zal, bij een eventuele verplaatsing, een alternatieve locatie gevonden moeten worden. Het Stadhuis is hiervoor in beeld. Ook dient er voor de huidige gehuisveste ambtelijke medewerkers, dienstverlening en huurder een alternatief te worden geboden.

Uit het onderzoeksrapport van HEVO blijkt dat de huidige functies van het Stadskantoor inpasbaar zijn in het Stadhuis.

Voordelig financieel effect

Een van de uitgangspunten bij de ontwikkeling van de locatie Zilverstraat-Hoogstraat, is een openbare kade aan de haven en een verbreding van de Hoogstraat. In de huidige vorm van het Stadskantoor is dit niet  mogelijk. Architectonisch en stedenbouwkundig kan er, indien het Stadskantoor wordt meegenomen in deze ontwikkeling, een samenhangend plan worden gerealiseerd. En er kunnen meer woningen gebouwd worden in de segmenten waar behoefte aan is. Het opnemen van het Stadskantoor heeft naar verwachting ook een voordelig financieel effect.

Uit een eerste financiële verkenning blijkt dat de verbouwing bestaat uit een totale kostenpost van € 2.175.900 inclusief BTW. Het grootste gedeelte van deze kosten zijn bouwkosten à € 1.216.500. Opgenomen hierin is een post van € 25.000 voor Audio Visuele (AV) middelen. Er zijn geen kosten opgenomen voor losse inrichting. Hiervoor worden bestaande meubelen gebruikt uit het Stadhuis en het Stadskantoor.

Bijkomende kosten zoals honoraria zijn op een totaal van € 342.500 begroot. Voor onvoorzien is een percentage van circa 12% van de investering opgenomen. Dit is gebruikelijk en gerechtvaardigd in dit onderzoekende stadium voor een monumentaal pand, zoals het Stadhuis is.

De overige € 377.900 is BTW à 21%. Het verwacht positief effect op de exploitatie is in dit stadium van onderzoek € 48.000 per jaar. Nadere uitwerking van het programma van eisen, investeringskosten en exploitatie effecten worden in het vervolgonderzoek uitgewerkt. Uitgangspunt daarbij is dat de dienstverlening minimaal op het huidige peil blijft en de exploitatie minimaal budgettair neutraal dient te zijn. Door het Stadskantoor af te stoten en het Stadhuis intern te verbouwen, dienen de lasten ten opzichte van de exploitatie van het vastgoed minimaal financieel neutraal te zijn

De gemeenteraad zal dinsdag hierover een beslissing gaan nemen.

Deel dit artikel