Ontwerpbestemmingsplan Business Park Friesland ter inzage

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Skarsterlân. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen friesland
  2. stcrt-2011-1068
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2011

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van Skarsterlân maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat met ingang van 28 januari 2011 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt bij de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure het ontwerpbestemmingsplan: Business Park Friesland met bijlagen en het ontwerpraadsbesluit omtrent vaststelling van dit bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan met genoemde stukken zijn tevens digitaal raadpleegbaar op de gemeentelijke website: www.skarsterlan.nl/bestemmingsplannen en op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan bevat een actuele juridische planologische regeling voor het bestaande bedrijventerrein Business Park Friesland (west), dat is bedoeld voor hoogwaardige bedrijven in de lichte industrie , distributie en groothandel. Het plangebied wordt globaal begrensd door: • ten noorden de A7; • ten oosten het Heerenveense Kanaal • ten zuiden de Jousterweg; • en ten westen Business Park Friesland West. Het ontwerpbestemmingsplan is ter vervanging en actualisering van het nu nog geldende bestemmingsplan Business Park Friesland van 1992 voor zover het gaat om het Skarsterlânse gedeelte. Het plan is grotendeels conserverend van aard en er is nieuw beleid in verwerkt. Eenieder kan gedurende de genoemde termijn van terinzageligging bij de gemeenteraad van Skarsterlân zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen op de volgende wijzen: • schriftelijk: adres Herema State 1, 8501 AA Joure, postadres postbus 101, 8500 AC Joure; • per e-mail: e-mailadres: info@skarsterlan.nl onder vermelding van zienswijze ontwerpbestemmingsplan Business Park Friesland. Tevens is er een mogelijkheid om mondeling zienswijzen in te dienen alleen na afspraak met een medewerker van de Afdeling Ruimte via het Afsprakenburo (tel. 0513-481325). Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. De gemeenteraad neemt een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan, waarbij de ingekomen zienswijzen worden betrokken.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie rtvwestfriesland.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen