Bestemmingsplan Business Park Friesland 2011 gewijzigd vastgesteld

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Heerenveen. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen friesland
  2. stcrt-2011-12981
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2011

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 6 juni 2011 het bestemmingsplan Business Park Friesland 2011 gewijzigd heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan bevat een actuele juridisch-planologische regeling voor het bedrijventerrein Business Park Friesland. Het plangebied wordt globaal begrensd door: • ten noorden de A7; • ten oosten de spoorlijn Leeuwarden–Zwolle; • ten zuiden de Jousterweg; • ten westen het Heerenveense Kanaal. Het bestemmingsplan is ter vervanging en actualisering van het bestemmingsplan Business Park Friesland (1992). Het plan is grotendeels conserverend van aard. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan en de motivering daarvoor zijn vermeld in het raadsbesluit. Het (digitale) bestemmingsplan en het raadsbesluit tot vaststelling liggen met ingang van vrijdag 22 juli 2011 voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage. U kunt het digitale bestemmingsplan en het raadsbesluit inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad ‘Bestemmingsplannen’, waarna u de mogelijkheid heeft om het bestemmingsplan op te roepen door het invullen van de locatie, de naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer (NL.IMRO.0074.BPNBusinessparkFRL-VG01). De afdruk van het digitale bestemmingsplan en het raadsbesluit tot vaststelling kunnen tijdens openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Crackstraat 2 te Heerenveen en bij de bibliotheek, Burgemeester Falkenaweg 48 te Heerenveen. Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerp van het bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Verder kunnen belanghebbenden gedurende de termijn van ter inzage legging bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen tegen wijzigingen die bij de vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht. Beroepschriften moeten worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het indienen van een beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om een voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op het verzoek heeft besloten.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie rtvwestfriesland.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen