Melding aanvraag ontheffing Stichting Zorgpartners Friesland voor het aanwijzen van een netbeheerder voor een elektriciteitsnet, ACM

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Autoriteit Consument en Markt. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen friesland
  2. stcrt-2013-11890
  • Onderwerp: Natuur en milieu | EnergieEconomie | Markttoezicht
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2013

 

Omschrijving:

Mededeling van ontvangst van een aanvraag van Stichting Zorgpartners Friesland voor ontheffing van de verplichting tot het aanwijzen van een netbeheerder voor een elektriciteitsnet 1. Op grond van artikel 10, negende lid van de Elektriciteitswet 1998 wijst degene aan wie een ander net toebehoort dan het landelijk elektriciteitsnet, voor het beheer van dat net een of meer naamloze of besloten vennootschappen als netbeheerder aan. Van de verplichting voor het aanwijzen van een netbeheerder kan op grond van artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 bij de Autoriteit Consument en Markt ontheffing worden aangevraagd. 2. Op 19 november 2013 heeft ACM van Stichting Zorgpartners Friesland een aanvraag ontvangen voor een ontheffing van de verplichting voor het aanwijzen van een netbeheerder voor een elektriciteitsnet op grond van artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 voor een gesloten distributiesysteem met een spanningsniveau van 400 Volt dat ligt op het ziekenhuisterrein van Stichting Zorgpartners Friesland gelegen aan de Henri Dunantweg te Leeuwarden. Aanvrager beschikt reeds over een ontheffing op grond van artikel 15, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 zoals die gold tot 20 juli 2012. ACM zal de aanvraag derhalve behandelen als een verzoek tot omzetting (hierna: omzettingsverzoek) in de zin van artikel V, eerste lid, van de Wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas) 1Stb. 2012, nr. 334.. De beslistermijn voor de behandeling van een omzettingsverzoek bedraagt ingevolge artikel V, derde lid, van voornoemde wet tien maanden. Deze termijn kan niet door ACM worden verlengd. 3. In de aanvraag is vermeld dat het elektriciteitsnet/gastransportnet waarvoor ontheffing is aangevraagd is aangesloten op het openbare elektriciteitsnet van Enexis en geen deel uitmaakt van het landelijk elektriciteitsnet. Volgens de door aanvrager overgelegde informatie bevinden zich op het elektriciteitsnet waarvoor ontheffing is aangevraagd in totaal negen niet-huishoudelijke afnemers en geen huishoudelijke afnemers. Aanvrager stelt voorts dat zij eigenaar is van het elektriciteitsnet waarvoor ontheffing is aangevraagd. De aanvraag wordt door ACM behandeld onder zaaknummer 104312. 4. Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van twee weken na deze publicatie in de Staatscourant hun visie op deze ontheffingsaanvraag schriftelijk indienen bij ACM. Deze schriftelijke visie kan, onder vermelding van zaaknummer 104312, worden gericht aan de Autoriteit Consument en Markt, T.a.v. Directie Energie, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. 5. ACM heeft op de behandeling van de aanvraag de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, van toepassing verklaard. Als gevolg hiervan zal het ontwerpbesluit zes weken ter inzage worden gelegd. In de Staatscourant zal hiervan melding worden gedaan. Belanghebbenden kunnen gedurende de terinzagelegging mondeling of schriftelijk zienswijzen naar voren brengen. Tegen het besluit kunnen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend beroep aantekenen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie rtvwestfriesland.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen