Verleende uitgebreide omgevingsvergunning , Veenakkers 26 in Wervershoof

WERVERSHOOF – Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor: het bouwen van een glastuinbouwkas, warmteopslagtank, watersilo’s, laadkuil en bedrijfsgebouw op het perceel Veenakkers 26 in Wervershoof. Tegen de ontwerp omgevingsvergunning zijn geen zienswijzen ingediend. De definitieve omgevingsvergunning is niet gewijzigd.

Op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (planid: NL.IMRO.0420.OMGVEENAKKERSOMG26-VA01) is de locatie van de te bouwen glastuinbouwkas, warmteopslagtank, watersilo’s, laadkuil en bedrijfsgebouw te zien. U kunt op afspraak bij de gemeente Medemblik (afdeling Omgevingszaken) de stukken inzien tijdens de beroepstermijn.

Beroep

Tijdens de beroepstermijn kan tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Holland (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem) door:

  1. een belanghebbende die op tijd een zienswijze heeft ingediend;
  2. een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

  1. de naam en het adres van de indiener;
  2. de dagtekening;
  3. een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat;
  4. de redenen van het beroep.

U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen. Op www.rechtspraak.nl leest u hoe u dit doet. Voor de ondertekening moet u een digitale handtekening (DigiD) hebben.

Deel dit artikel