Vragen SP over Storten radioactief en zeer giftig afval stortplaats Wieringermeer

MIDDENMEER – De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten mede, dat op 30 augustus 2021 door het lid van Provinciale Staten, dhr. W. Hoogervorst (SP), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.

INLEIDING VRAGEN

Op 10 oktober 2019 heeft Tata Steel in IJmuiden een ‘Beschikking specifieke vrijgave” gekregen voor een aantal recycle- en afvalstoffen. Deze beschikking is afgegeven door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en is ‘op tafel’ gekomen uit stukken die naar aanleiding van een WOB-verzoek zijn verstrekt.

Tata Steel mag de stoffen waar het hier om gaat storten op het terrein van Afvalzorg in de Wieringermeer, gemeente Hollands Kroon. Voorheen werd dit materiaal gestort bij Afvalzorg locatie Nauerna, die hiervoor een vergunning heeft/had tot en met 31 maart 2022. Maar omdat ‘Nauerna’ vol is, is de vergunning op verzoek van Tata Steel uitgebreid met de locaties Lelystad en Wieringermeer.

Voor Tata is uitbreiding van de vergunning tot storten belangrijk, essentieel, omdat zonder stortlocatie(s) de hoogovens en de staalproductie stil vallen.

Vier van de afvalstoffen die onder deze beschikking vallen bevatten polonium-210. Dit is een radioactief isotoop en zeer giftig. Een zeer kleine hoeveelheid polonium-210 is voldoende om bij een mens ziekte of de dood te veroorzaken. Het inhaleren van polonium-210 bevattende stofdeeltjes kan dodelijk zijn – het isotoop straalt alfadeeltjes uit die celstructuren in het lichaam aantasten. Het kan schade toebrengen aan het DNA, wat ‘celdood’ kan veroorzaken. Dit leidt ertoe dat organen uitvallen met uiteindelijk de dood tot gevolg.

VRAGEN 

 1. Bent u als GS bekend met het storten van polonium-210 bij Afvalzorg Wieringermeer? Zo ja: wat is uw standpunt in deze? Zo nee: bent u bereid om hierover contact op te nemen met de provincie, alsmede de ANVS en de betrokken omgevingsdienst?
 2. Kunt u de Staten zo spoedig mogelijk informeren over de situatie rond het storten van afvalstoffen van Tata Steel op het terrein van Afvalzorg Wieringermeer, en in het bijzonder over de risico’s voor de volksgezondheid en het milieu? Zo nee: waarom niet? Zo ja: wanneer kunnen wij deze informatie verwachten?
 3. De ANVS geeft blijkbaar beschikkingen af, zoals bedoeld in deze set vragen. Hoe gaat het afgeven van dergelijke beschikkingen, zoals deze beschikking aan Tata Steel te IJmuiden, in zijn werk? Graag een uitgebreid antwoord.
 4. Welke rol spelen respectievelijk de provincie en de betrokken gemeente (in dit geval Hollands Kroon) in het proces zoals beschreven bij (3)?
 5. De SP neemt aan, dat na het afgeven van de noodzakelijke beschikking – afgegeven door het ANVS– er ook nog een vergunning moet worden aangevraagd door Tata Steel en/of door afvalzorg. Klopt bovenstaande aanname? Zo nee: wat is er in deze aanname niet correct? En: hoe is de vervolgprocedure dan wel?
 6. Wie geeft de uiteindelijke vergunning af, en wie worden er hiervoor geconsulteerd?
 7. Heeft GS zicht op de wijze waarop het nucleaire afval wordt opgeslagen? Zo ja: kunt u dit voor ons beschrijven? Zo nee: vindt u het acceptabel dat GS dit niet weet? En: wie heeft er, behalve Afvalzorg zelf, WEL zicht op de wijze van storten en opslaan?
 8. Zijn er voor het opslaan/storten van stoffen als polonium-210 voorschriften? En: zijn deze voorschriften bekend bij Afvalzorg en de Omgevingsdienst?
 9. Wie houdt toezicht op de wijze waarop de stoffen worden opgeslagen? Hoe vaak vindt toezicht/controle plaats en hoe wordt hierover gerapporteerd?
 10. Acht u het verstandig om de bewoners in het gebied, en zeker in de gemeenten Hollands Kroon en Medemblik – deze gemeente grenst direct aan de stortplaats – te informeren over het materiaal dat gestort wordt/is? Zo nee: waarom niet? Zo ja: wie behoort dit te doen?
 11. De Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) heeft in ons land de wettelijke taak om al het radioactieve afval in Nederland te verzamelen, te verwerken en op te slaan. Dat geldt niet alleen voor het radioactief afval van kerncentrales (en de nucleaire installatie in Petten), maar ook voor radioactief ziekenhuisafval en radioactief afval uit de proces- en productie-industrie. In hoeverre is de COVRA betrokken (geweest) bij het verstrekken van de beschikking aan Tata Steel, bij het verstrekken van de (noodzakelijke) vergunning en bij het toezicht op de stort en opslag van het nucleaire materiaal op ‘Wieringermeer’? Graag een uitgebreid antwoord.

Gedeputeerde Staten zullen de gestelde vragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na binnenkomst, beantwoorden.

Deel dit artikel