RTV West-Friesland

WF7

Westfriese gemeenten gaan toekomstvisie Herstel en Participatie Kwetsbare Inwoners ontwikkelen

WEST-FRIESLAND – De zeven samenwerkende Westfriese gemeenten hebben in 2017 ‘Herstel en Participatie: toekomstvisie (psychisch) kwetsbare inwoners 2018 – 2023’ vastgesteld. Afgelopen maart is een nieuw samenwerkingsconvenant door de 7 Westfriese gemeenten ondertekend voor de periode van na 2022.

De zeven Westfriese gemeenten geven hiermee uitvoering aan de raadsbesluiten ‘doordecentralisatie’ uit december 2019. De Westfriese gemeenten nemen hiermee gezamenlijk verantwoordelijkheid voor een relatief kleine groep (psychisch) kwetsbare inwoners die onvoldoende zelfredzaam zijn en (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Door de regionale bundeling van financiële middelen voor deze groep organiseren de zeven gemeenten deen gevarieerd aanbod van voorzieningen die voor deze groep inwoners toegankelijk en passend is.

Regionaal Toegangsteam

De zeven gemeenten gaan het Regionaal Toegangsteam oprichten die verantwoordelijk gaat worden voor de toegang tot de regionale voorzieningen Maatschappelijke Opvang (MO), Beschermd Wonnen (BW), en Beschermd Thuis(BT). De gemeente Hoorn gaat deze taken uitvoeren via 1.Hoorn.

Op 7 maart 2022 hebben de Westfriese gemeenten, een aantal gecontracteerde intramurale zorgaanbieder en woningcorporaties hun handtekening gezet onder de ‘Samenwerkingsovereenkomst Uitstroomregeling Bijzondere Doelgroepen Westfriesland’. Na een succesvolle pilot waarbij cliënten van opvang- en woonlocaties geholpen werden bij de uitstroom naar een zelfstandige woonruimte is besloten structurele afspraken te maken.

Tijdens de pilot van juli 2018 tot juli 2021 ontwikkelden de samenwerkingspartners een werkwijze om cliënten, eventueel met begeleiding, te laten uitstromen. De cliënt gaat eerst zelf op zoek naar woonruimte. Is dat niet gelukt en voldoet de cliënt aan alle criteria, dan kan hij/zij een beroep doen op de uitstroomregeling. Op grond van de ontvangen gegevens bepaalt de uitstroomcoördinator in welke gemeente de cliënt gaat wonen. Samen met de betreffende gemeente en woningcorporatie wordt gezorgd voor een goede overgang naar een zelfstandige woonruimte met eventueel begeleiding voor de cliënt. Deze begeleiding wordt regelmatig geëvalueerd en op grond van deze evaluatie op- of afgeschaald.

Uitstel van de landelijke herverdeling van middelen BW en het woonplaatsbeginsel BW

Kwetsbare inwoners willen zoveel mogelijk thuis of in eigen woonplaats blijven wonen (met ondersteuning). Dit wordt de transitie van beschermd wonen naar een beschermd thuis genoemd. Dit is de visie van de commissie Toekomst Beschermd Wonen (commissie Dannenberg) en is een belangrijk onderdeel van het Westfriese document ‘Herstel en Participatie: toekomstvisie (psychisch) kwetsbare inwoners 2018 – 2023’.

Een van de randvoorwaarden om deze transitie goed te regelen is een landelijke herverdeling van de middelen voor Beschermd Wonen. In plaats van een historisch gegroeide verdeling van deze middelen over het land wordt er op basis van objectieve kenmerken een nieuwe verdeling voorgesteld. Deze nieuwe verdeling pakt gunstig uit voor de regio Westfriesland. Door de lange formatieduur kon het wetsvoorstel niet op tijd ingediend worden. Daarnaast zijn er een aantal aandachtspunten die nog verder uitgewerkt worden. Een nieuw tijdspad wordt naar verwachting voor de zomer bekend gemaakt.

Het woonplaatsbeginsel Beschermd Wonen geeft iedere gemeente de verantwoordelijkheid Beschermd Wonen voor inwoners te regelen. Ook dit woonplaatsbeginsel wordt uitgesteld. Binnen de regio Westfriesland zijn echter al afspraken gemaakt om de verantwoordelijkheid voor deze groep cliënten gezamenlijk te (blijven) dragen. Dit uitstel heeft geen gevolgen voor de regionale afspraken die binnen Westfriesland gemaakt zijn over Beschermd Wonen en de financiering daarvan.

Reageer

Heeft u dit ook al gelezen