Woningcorporatie Enkhuizen experimenteert sinds 2016 met stem huurders

ENKHUIZEN – De Toegelaten Instelling en Woningcorporatie Stg. Woondiensten Enkhuizen (WDE) experimenteert met de huurdersbelangenvertegenwoordiging en geeft sinds 2015 geen gehoor aan de stem van de huurders. Dit, omdat de Huurdersbelangenvertegenwoordiger vanaf de oprichting in 2015 door WDE, niet gekozen is door de huurders en de huurders niet vanaf aanvang van de herstructureringsplannen Plan-Noord (wijkvernieuwing Bloemenbuurt) betrokken c.q. geïnformeerd worden. Ook wordt het participatietraject en de huurdersbelangenvertegenwoordiging niet volgens de Woningwet en de Wet overleg huurders verhuurder (Wohv) uitgevoerd.

Huurdersorganisatie HAR is een experiment

Dit is een bewuste keuze van de woningcorporatie. Dit blijkt uit de Koersnotitie 2016-2019 van WDE. De woningcorporatie vindt een officiële huurdersorganisatie, en daarmee de bijbehorende wetgevingen, eigenlijk maar achterhaald. Daarom heeft de woningcorporatie in 2015 de Huurdersadviesraad (HAR E) informeel en als experiment opgericht. WDE negeert hiermee de wetgevingen (Woningwet en Wohv) die de huurders van de sociale huurwoningen in Enkhuizen beschermen.

Belangenvertegenwoordiger voor algemene belangen en de Bloemenbuurt De HAR is door de woningcorporatie opgericht en aangewezen als

huurdersbelangenvertegenwoordiger voor de algemene belangen van alle sociale woninghuurders in Enkhuizen. Daarbij is de HAR ook nog door WDE aangewezen als de enige huurdersbelangenvertegenwoordiger, participant én gesprekspartner voor de herstructureringsplannen van Plan Noord (wijkvernieuwing Bloemenbuurt). Dit volgens de Toezichthouder, de Autoriteit Woningcorporaties (AW) én het rapport Raeflex uit 2018. Hiermee vervult de HAR als huurdersorganisatie meerdere taken.

Een huurdersorganisatie met één huurder en niet-huurders als lid, is géén huurdersorganisatie

De HAR heeft volgens haar website, en sedert haar oprichting in 2015, welgeteld één huurder om te behartigen en heeft verder géén huurders als leden om te behartigen. Ook niet-huurders en belangstellenden kunnen zich bij de HAR aanmelden.

“Een huurdersorganisatie zonder huurders als leden of met anderen dan huurders als belangstellenden, is volgens de Wohv/Woningwet géén huurdersorganisatie. Het lijkt er hiermee sterk op dat wat WDE en de HAR voor het gemak een vrijbrief van prestatiepartner, het College B & W Enkhuizen hebben gekregen om wetgevingen te overtreden”, stelt Voorzitter Widia de Jong-Baldewsing van Huurdersstichting

De voorzitter van Huurdersstichting Bloemenbuurt zegt in een reactie:“Wij zijn er als Huurdersstichting Bloemenbuurt niet voor niets door WDE eruit gewerkt. Wij waren te lastig, stelden teveel vragen, zijn te leergierig en vroegen WDE, de HAR én het College B & W, alleen maar simpelweg om verantwoording. Iets wat wij overigens zullen blijven doen”.

Vanaf 2015 niet geformaliseerd

De HAR is op 20 december 2019 geformaliseerd en is toen officieel een stichting geworden. Dit, nadat zij 4 jaar onrechtmatig als huurdersorganisatie actief is geweest en de Huurdersstichting hier druk op heeft gezet. Ondanks dit, is gebleken dat de huurders van Plan Noord, sinds haar oprichting in 2015, nooit een enquête of informatie van de HAR zelf, over de herstructureringsplannen hebben ontvangen of door de HAR worden betrokken. Het bod en alle andere huurderszaken worden ten minste vanaf 2015 overlegd, besloten en ondertekend vanuit de standpunten van de HAR-leden en op aanwijzen van de woningcorporatie.

Onjuist informatieverstrekking oprichting HAR

De HAR en WDE stellen op hun websites dat de HAR in 2016 is opgericht, doch volgens de nieuwsbrief van juli 2017 van WDE, is de HAR in 2015 door woningcorporatie opgericht.

Onbekende nieuwe voorzitter en bestuursleden

Sinds 2020 en 2021 is er schijnbaar een nieuwe voorzitter en zijn er nieuwe bestuursleden. Wie dat precies zijn en hoeveel bestuursleden er nu precies zijn en wat hun C.V. is, is ons onbekend”, stelt de Voorzitter van de Huurdersstichting verder. “De statuten van de HAR zijn daarbij tevens verouderd met de namen van de oude bestuursleden, de bestuursleden zijn zelfs niet aan de huurders Plan Noord voorgesteld c.q. verkozen

Met stille trom vertrokken

De voorgaande voorzitter van de HAR, Wil Raven en secretaris Marja ter Haar, zijn na het zetten van hun handtekening in de prestatieafspraken, geldend tot 2025, met stille trom vertrokken. Het lot van de huurders Bloemenbuurt is de komende jaren weer in handen van een aantal onbekende personen, die niet in onze buurt wonen en die over onze toekomst gaan beslissen. Dit, onder begeleiding van de woningcorporatie, welke de HAR zelf opgericht heeft. Dit is niet zo’n prettig idee, het voelt niet onafhankelijk en niet fair. Ik vraag mij daarbij nu toch ook wel af of de Voorzitter, de Secretaris en de andere (bestuurs)leden eigenlijk wel huurders (van de Bloemenbuurt) zijn of gewoon belangstellenden of zelfs misschien koopwoningbewoners zijn”, stelt de voorzitter van Huurdersstichting Bloemenbuurt.

Weinig tot geen bestuur overleggen = geen huurdersbelangenbehartiging

De HAR is volgens de Wob-documenten van de gemeente, de afgelopen jaren opvallend weinig aanwezig geweest bij de bestuur overleggen met de gelijkwaardige prestatiepartners; in 2018 slechts één maal, in 2019 helemaal niet en in 2020 tot 26 november ook totaal niet. Volgens het samenvattingsverslag van de gemeente over het voortgangsoverleg is hierover in 2017 al geklaagd.

Huurdersvertegenwoordiging HAR wordt niet als volwaardig prestatiepartner behandeld

De HAR wordt hiermee niet als volwaardig behandeld door de andere prestatiepartners, maar wel zo gebruikt wanneer nodig. Zo tekent de HAR als informele huurdersorganisatie sinds 2015 tot en met heden, de prestatieafspraken. De HAR, heeft volgens Wobdocumenten van de gemeente Enkhuizen, de herstructureringsplannen samen met de woningcorporatie bedacht en overlegt over de toekomst van de huurders van de Bloemenbuurt en de herstructurering van de wijk.

Onjuiste informatieverstrekking. De huurders hebben voor de vorm geparticipeerd; sloop/renovatieplannen Plan Noord (wijkvernieuwing) in 2016 al bekend en besloten De aanvang van de participatie van de huurders van Plan Noord (Bloemenbuurt) is volgens de Voorzitter van de Huurdersstichting ook één grote leugen. Dit blijkt uit het jaarrekening van 2016 van WDE. In deze jaarrekening staat dat de beoogde sloop van 74 woningen en nieuwbouw van 66 woningen in Plan Noord Bloemenbuurt en de nieuwbouw van de 16 woningen in de Begoniastraat, al sinds 2015 bekend staat. De HAR heeft tevens in 2016 verzuimd de huurders van Plan Noord bij het bod van de woningcorporatie te betrekken. Hetgeen volgens de Wob-documenten, de werkelijke aanvang is van het participatietraject.

De huurders zijn “voor de vorm” naar de huurdersbijeenkomsten geweest

De huurders van de Bloemenbuurt zijn hiermee klaarblijkelijk in 2017 en 2018 voor de vorm aanwezig geweest bij de wijkwandeling en de huurdersbijeenkomsten. De Huurdersstichting vindt dan ook dat de huurders door de drie prestatiepartners WDE, de HAR én de gemeente Enkhuizen zwaar voor de gek worden gehouden. Zij vindt dat de inbreng en de vrijheid van de daadwerkelijke betrokken huurders om tijdens de werkelijke aanvang van de plannen hun standpunten te geven over hun dak boven hun hoofd, door de drie prestatiepartners van de huurders gestolen wordt, voor eigenbelang.

De HAR voldoet niet aan de Wohv en is geen huurdersorganisatie

Alles bij elkaar opgeteld, voldoet de HAR niet aan de Wet overleg huurders verhuurders (Wohv) en is volgens deze wet geen huurdersorganisatie. Dit, door het ontbreken van een representatief aantal huurders als leden om te kunnen behartigen, het niet betrekken en informeren van de huurders en het niet tot minimaal aanwezig zijn bij de bestuur overleggen over Plan Noord wijkvernieuwing. Verder door het aantrekken van anderen dan huurders als leden, het niet naar behoren en onbevoegd de taak uitoefenen als huurdersbelangenvertegenwoordiger, en zo meer.

Eigenlijk is het een schande en veel sprekend, dat een door de woningcorporatie én gemeente erkende huurdersorganisatie niet eens binnen 6 jaar de basisvereisten en de formaliteiten voor elkaar heeft en dat deze er zo’n openlijk zootje van kan blijven maken voor de huurders”, stelt de voorzitter van de Huurdersstichting.

Prestatieafspraken en herstructureringsplannen onrechtmatig tot stand gekomen

Alles wijst ernaar dat de HAR alleen is opgericht om zonder tegenstand van de huurders een handtekening te zetten onder de projecten van het bestuur van WDE/Welwonen en het College”, stelt de voorzitter van de Huurdersstichting verder. “Alle plannen voor de vernieuwing van Plan Noord Bloemenbuurt zijn dan ook onrechtmatig tot stand gekomen, voldoen niet aan de vereisten en kunnen daarom beschouwd worden als niet aanwezig.

De prestatieafspraken en de herstructureringsplannen Plan Noord zijn hierdoor vanaf 2015 onrechtmatig tot stand gekomen, de huurders worden door een onwettige huurdersbelangenvertegenwoordiger behartigd. De huurdersparticipatie en huurdersbelangenbehartiging worden daarbij niet volgens wet, – en regelgeving uitgevoerd,” aldus Voorzitter Widia Baldewsing van de huurdersstichting.

Boven de belangen van de huurders blijven experimenteren

Woningcorporatie WDE heeft met haar informele experiment en het negeren van de wetgevingen, en de HAR buiten bestuur overleggen te houden, zélf de HAR gediskwalificeerd als Huurdersbelangenbehartiger en Huurdersorganisatie. Ook de gemeente Enkhuizen is hiermee bekend. Ik ben verbijsterd te zien en te bemerken dat alle drie de prestatiepartners elkaar nu al jarenlang dekken, en hun belangen boven die van de huurders stellen”, verklaart Voorzitter Widia de Jong-Baldewsing van de huurdersstichting.

Gemeente Enkhuizen voert niet haar controlerende taak uit

(Oud) Wethouder Struijlaart vindt het niet de taak van de gemeente om WDE en de HAR als prestatiepartners te controleren en te handhaven, terwijl dit wel haar taak is. Wethouder Esther Kneutink staat blijkbaar ook achter deze gang van zaken. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de Gemeenteraad niet ingrijpt en dit toelaat”.

Beloning voor het experiment en minimale inzet

Volgens het jaarverslag van de HAR 2020 is gebleken dat de HAR €8.479,62 aan huurdersgelden van de woningcorporatie heeft ontvangen als onkostenvergoedingen. Hiervan is €6.233,12 de vrijwilligersvergoeding en €2.246,5 om de zaken als o.a. een website draaiende te houden. In 2020 is er klaarblijkelijk geen cent uitgegeven voor daadwerkelijke huurdersvertegenwoordiging. Van de voorgaande jaren staat niets bekend en zijn geen jaarverslagen terug te vinden, omdat de HAR dus niet geformaliseerd was.

Opmerkelijk is, dat er niets is uitgegeven voor huurdersvergaderingen, het geven van informatie en het betrekken van de huurders, scholing, extern advies, informatie Woonbond en vakbladen”, aldus de Voorzitter van de huurdersstichting. .“De inzet als huurdersvertegenwoordiging door de HAR, is dan ook minimaal. Over onze rug heen en zonder de huurders te informeren, wordt er zonder ons medeweten én zonder onze toestemming over onze rug geëxperimenteerd en langs onze huurdersrechten heen gegaan”. Ik dit buitengewoon grof en roept dan ook alle partijen op om de navolging van wet,- en regelgeving voor deze burgers en huurders te bewaken, dat deze nageleefd worden en vraag hierbij de huurders en bewoners van Enkhuizen hun stem te laten horen”.

SP en Piratenpartij

De SP en de Piratenpartij Enkhuizen staan in ieder geval niet achter deze onrechtmatige gang van zaken en heb ik gelukkig kunnen overtuigen van de onrechtmatigheden. Ik kan mij bijna niet voorstellen dat er nog een politieke partij in Enkhuizen is die (nog) achter deze oneerlijke gang van zaken staat of wilt blijven staan”, verklaart Voorzitter Widia de Jong-Baldewsing van Huurdersstichting Bloemenbuurt. Zij stelt verder dat alles wat in dit persbericht beschreven staat, uit diverse Wob-documenten van de gemeente en uit documenten van WDE, de Autoriteit Woningcorporaties en de HAR is verzameld en op feiten berust.

De voorzitter van de Huurdersstichting hoopt dan ook dat de Enkhuizerse Gemeenteraad en B & W in actie zullen komen om dit experiment, na bijna 6 jaar, eindelijk te stoppen.

Deel dit artikel