Zorgmijders een steeds groter probleem in woonwijken, gemeenten en woningbouwverenigingen zoeken oplossingen

WEST-FRIESLAND – Het aantal meldingen van mensen met een psychisch achtergrond die problemen in de wijk waar zij wonen veroorzaken neemt toe. Vooral de groep mensen die bewust of onbewust zorg mijden zorgen voor problemen. Kort geleden vond er nog een incident plaats in Obdam waar een persoon die al eerder voor problemen had gezorgd haar woning in de brand stak, mogelijk als ultieme middel voor hulp.

Door dit alles zien de andere bewoners van de woonwijken dit soort mensen het liefst zo snel mogelijk verdwijnen, ondanks dat ook deze groep recht heeft op een woning. Voor de gemeente maar ook voor de Woonschakel blijft het opletten op reacties van buurtbewoners over deze groep mensen.

Woonschakel: Desnoods uitzetting in uiterste geval

Directeur Ab Gieling van de Woonschakel in Medemblik zegt tegen de redactie: “Net als andere woningcorporaties in Nederland heeft ook De Woonschakel te maken met huurders die woonbegeleiding hebben of zouden moeten krijgen. De corporatie heeft in dergelijke situaties contact met de begeleidende instantie(s), verwijst door of signaleert zaken bij gemeenten en hulporganisaties. In het geval sprake is van forse overlast, dan vindt integraal overleg met alle betrokken partijen plaats.

Mocht in het geval van structurele (forse) overlast desondanks geen oplossing worden gevonden, dan komt het juridisch proces in beeld waarbij de corporatie op basis van het opgestelde dossier van een huurder de zaak voorlegt aan de rechter voor een gedragsaanwijzing of ontbinding van de huurovereenkomst in combinatie met ontruiming van de woning. Dit laatste komt op jaarbasis slechts in enkele gevallen voor.

Nu anno 2022 de inclusieve samenleving de nieuwe vorm van samenleven met anderen is geworden moeten veel gemeenten op zoek naar hoe deze inclusieve samenleving vorm te geven zonder dat er overlast ontstaat en buurtbewoners in opstand gaan komen tegen zorgmijders. Deze groep functioneren niet of slecht in een samenleving en zorgen voor ongemak, maar dan rijst de vraag of je deze groep mensen mag of moet uitsluiten voor een inclusieve samenleving en een aparte woonoplossing moet gaan realiseren voor deze groep mensen.

Scheve Huisjes

Wel is duidelijk dat in Nederland in steeds meer gemeenten ‘scheve huisjes’ staan, huisjes net buiten woonwijken of in gebieden waar geen andere woningbouw mogelijk is zoals bijvoorbeeld op industrieterreinen waar deze groep mensen worden gehuisvest. Maar nadeel is dan dat je deze groep mensen nog meer buitensluit uit de samenleving waardoor de kans dat ze nog verder afglijden groter gaat worden.

Deel dit artikel